Khái niệm kiểm kê là gì?

Một trong những yêu cầu đối với công tác kế toán là phải phản ánh chính xác số hiện có của các loại tài sản trong doanh nghiệp, số dư các tài khoản trên sổ sách kế toán phải phù hợp với số thực tế. Tuy nhiên, trên thực tiễn công tác kế toán, có nhiều trường hợp mà số liệu kế toán với số liệu thực tế có thể chênh lệch do những nguyên nhân như khi thu phát hoặc đo lường không chính xác, do lập chứng từ hoặc ghi sổ kế toán bị sai, do hao hụt tự nhiên trong quá trình bảo quản tài sản nào đó hoặc do mất mát, tham ô v.v.

Theo Luật kế toán, kiểm kê là việc cân đong, đo, đếm số lượng, xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của tài sản, nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê để kiểm tra, đối chiếu số liệu trong sổ kế toán.

Đơn vị cần phải tiến hành kiểm kê tài sản trong những trường hợp sau:

(1)  Cuối kỳ kế toán năm, trước khi lập báo cáo tài chính;

(2)  Khi thực hiện chia, tách, sát nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản hoặc bán, cho thuê doanh nghiệp;

(3)  Khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp;

(4)  Khi đánh giá lại tài sản theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

(5)  Và các trường hợp khác theo qui định của pháp luật.   


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • kiem ke la gi
  • khái niệm kiểm kê
  • kiểm kê thực tế là gì
  • ,