Khái niệm luật quốc tế và pháp luật quốc gia

Khái niệm luật quốc tế và pháp luật quốc gia
Đánh giá bài viết

 

        1. Pháp luật quốc tế.

Pháp luật quốc tế là hệ thống những nguyên tắc, quy phạm pháp luật được các quốc gia và các chủ thể khác tham gia quan hệ quốc tế xây dựng trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng, thông qua đấu tranh và thương lượng, nhằm điều chỉnh mối quan hệ nhiều mặt (chủ yếu là quan hệ chính trị) giữa các chủ thể của pháp luật quốc tế với nhau (trước tiên và chủ yếu là giữa các quốc gia) và trong trường hợp cần thiết, được bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế riêng lẻ hoặc tập thể do chính các chủ thể của luật pháp quốc tế thi hành và bằng sức đấu tranh của nhân dân và dư luận tiến bộ trên thế giới.

2. Pháp luật quốc gia.

Pháp luật quốc gia là hệ thống các quy phạm pháp lý, thành văn hoặc không thành văn do nhà nước đặt ra hoặc công nhận nhằm điều chỉnh quan hệ pháp lý giữa các chủ thể của pháp luật và về nguyên tắc những quan hệ đó phát sinh trong lãnh thổ hoặc quyền tài phán của quốc gia đó. Pháp luật trong nước có hiệu lực trực tiếp trên lãnh thổ của quốc gia ban hành ra nó. (TS. Lê Mai Anh).


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • luật quốc gia là gì
  • khái niệm luật quốc gia
  • khai niem luat quoc te
  • zetman pháp luật quốc gia
  • ,