Khái niệm MICE và du lịch MICE

Khái niệm MICE

MICE là cụm từ viết tắt của Meeting (Hội nghị), Incentive (Khuyến thưởng), Conference (Hội thảo) và Exhibition (Triển lãm). Hiện nay, khái niệm về du lịch MICE vẫn chưa đạt được một sự đồng thuận cao về định nghĩa chuẩn thuật ngữ này. Từ các cách hướng tiếp cận nghiên cứu khác nhau, tên được chọn sử dụng tùy thuộc vào loại sự kiện được nghiên cứu (Rogers, 2003), một phần phụ thuộc vào vị trí địa lý. Theo World Tourism Organization (2006), công nghiệp hội nghị bao gồm các thành phần chính: (1) Hội nghị và Hội thảo (Meeting và Conference); (2) Triển lãm (Exhibition) và (3) Khuyến thưởng (Incentive). Do vậy, công nghiệp hội nghị thường gọi theo một cách khác là MICE.

Khái niệm du lịch MICE

Theo World Tourism Organization (2006), công nghiệp hội nghị bao gồm các thành phần chính: (1) Hội nghị và Hội thảo (Meeting và Conference); (2) Triển lãm (Exhibition) và (3) Khuyến thưởng (Incentive). Do vậy, công nghiệp hội nghị thường gọi theo một cách khác là MICE. Để MICE hoạt động tốt, cần sự đóng góp của nhiều bên tham gia như vận chuyển, khách sạn, trung tâm hội nghị, trung tâm triển lãm, các phương tiện truyền thông, hỗ trợ nghe, nhìn, ăn uống, giải trí, mua sắm… (Dwyer, Mistilis, Forsyth và Rao, 2001). Theo Rósbjörg (2010), MICE là một phần của du lịch và khách sạn, vì các bên liên quan của nó có quan tâm đến du lịch và sử dụng một số tài sản tương tự để phục vụ các sự kiện như thế này. Theo Dwyer, Deery, Jago, Spurr và Fredline (2007), MICE là một lĩnh vực bao gồm các yếu tố cung – cầu cho sự kiện, sử dụng một địa điểm trong thời gian tối thiểu là nửa ngày với mục đích là khuyến khích sự tham gia của nhiều người, tiến hành kinh doanh, chia sẻ ý tưởng, học tập hoặc hoạt động xã hội.

Du lịch MICE là một ngành công nghiệp nhiều mặt, đòi hỏi nhiều hoạt động ở những mức độ khác nhau cho nhiều người tham gia khác nhau (Mistilis và Dwyer, 2008), nghĩa là các hoạt động có liên quan đến các thành tố cung – cầu cho việc vận chuyển du khách, nơi ăn, nghỉ, cung cấp các nơi tham quan, mua sắm, giải trí.

Theo Mistilis và Dwyer (2008), du lịch MICE hay ngành công nghiệp hội nghị là một hoạt động đa dạng, gồm nhiều bên tham gia và cần sự phối hợp rất chặt chẽ giữa các bên nên rất khó để tách rời từng thành phần của du lịch MICE để nghiên cứu. Do vậy, trong khuôn khổ của luận án này, MICE là tên gọi thích hợp nhất, bao gồm một dãi rộng các hoạt động hội nghị, hội thảo, triển lãm, du lịch khuyến thưởng và có sự hiểu biết rộng trong cộng đồng học thuật, từ đó tạo thuận lợi cho việc thu thập, xử lý số liệu cho hướng nghiên cứu tổng hợp về du lịch MICE và thuận lợi cho việc tổng hợp các số liệu thống kê.

Trong một nghiên cứu của mình, các tác giả Morla và Ladkin (2007) đã sử dụng thuật ngữ “ngành công nghiệp hội nghị” khi họ nghiên cứu về nhận thức của các bên liên quan và tiềm năng tăng trưởng ở Galacia và Santiago De Composetela, Tây Ban Nha. Một nghiên cứu khác của Wei và Go (1999) đã sử dụng tên “ngành công nghiệp MICE” để thăm dò các vấn đề và chiến lược liên quan đến lĩnh vực này tại Bắc Kinh. Như đã thảo luận ở trên, cả hai thuật ngữ này có thể sử dụng thay thế lẫn nhau. Trong nghiên cứu của Dwyer và ctg (2007) thực hiện cho WTO của Liên Hợp Quốc, các tác giả này đề nghị MICE nên là một ngành công nghiệp hơn là một khu vực. Đây là cách tiếp cận từ vĩ mô, xem xét phát triển kinh tế cho một quốc gia. Theo quan điểm của luận án này, để đạt được sự thống nhất như tác giả đã nêu từ đầu thì du lịch là một ngành công nghiệp và du lịch MICE là một khu vực trong ngành công nghiệp du lịch.