Khái niệm môi trường Marketing quốc tế là gì?

Khái niệm môi trường Marketing quốc tế là gì?
Đánh giá bài viết

Trên thị trường, không phải chỉ có một mình doanh nghiệp kinh doanh. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng không chỉ ảnh hưởng bởi các yếu tố nội tại của doanh nghiệp mà còn bị ảnh hưởng bởi rất nhiều các yếu tố. Các yếu tố này tạo nên môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn thành công cần phải hiểu được môi trường kinh doanh quốc tế là gì?

Môi trường Marketing quốc tế là tập hợp các yếu tố bên trong, bên ngoài doanh nghiệp, có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực việc duy trì mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng nhằm đạt được mục tiêu mà doanh nghiệp đặt ra.

Kinh doanh trên phạm vi quốc tế, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm cả các yếu tố quốc gia và yếu tố quốc tế.

Khác với marketing nội địa, yếu tố môi trường mà các doanh nghiệp phải đương đầu trong kinh doanh quốc tế rất rộng lớn và phức tạp. Bởi vì mỗi quốc gia trên thế giới có hệ thống luật pháp riêng, có truyền thống văn hoá riêng và ngôn ngữ khác biệt…

Các yếu tố môi trường trong marketing có cả các yếu tố doanh nghiệp có khả năng và không có khả năng kiểm soát được, và chia thành nhiều yếu tố khác nhau.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • marketing quốc tế là gì
  • môi trường marketing quốc tế
  • ,