Khái niệm mức sinh lời tương đối

Trên đây người ta đang xem xét mức sinh lời bằng số tuyệt đối. Tuy  nhiên, trong thực tế đầu tư chứng khoán người ta thường sử dụng thông tin  về mức sinh lời dưới dạng số tương đối. Thực chất mức sinh lời tương đối  phản ánh nhà đầu tưsẽ nhận được bao nhiêu lãi từ một đơn vị vốn đầu tư ban đầu.  Công thức tính mức sinh lời tương đối:

Bắt đầu từ đây, khi đề cập đến mức sinh lời trong phân tích chứng  khoán sẽ hiểu đó là mức sinh lời tương đối.