Khái niệm ngoại hối là gì?

Ngoại hối là khái niệm dùng để chỉ các phương tiện có giá trị được dùng để tiến hành thanh toán giữa các quốc gia. Tùy theo quan niệm của luật quản lý ngoại hối của mỗi nước, khái niệm ngoại hối có thể không giống nhau, nhưng nhìn chung có thể bao gồm 5 loại sau:

 1. Ngoại tệ: (Foreign Currency) tức là tiền của nước khác lưu thông trong một nước. Ngoại tệ bao gồm 2 loại: ngoại tệ tiền mặt và ngoại tệ tín dụng.
 2. Các phương tiện thanh toán quốc tế ghi bằng ngoại tệ: thường gồm có:
 3. Hối phiếu (Bill of Exchange)
 4. Kỳ phiếu (Promissory Note)
 5. Séc (Cheque)
 6. Thư chuyển tiền (Mail Transfer)
 7. Điện chuyển tiền (Telegraphic Transfer)
 8. Thẻ tín dụng (Credit card)
 9. Thư tín dụng ngân hàng (Bank Letter of Credit)
 10. Các chứng khoán có giá ghi bằng ngoại tệ như :
 11. Cổ phiếu (Stock)
 12. Trái phiếu công ty (Debenture)
 13. Công trái quốc gia (Government Loan)
 14. Trái phiếu kho bạc (Treasury Bill)
 15. Vàng bạc, kim cương, ngọc trai, đá quý v.v. được dùng làm tiền tệ
 16. Tiền của Việt Nam dưới các hình thức sau đây:
 17. Tiền của Việt Nam ở nước ngoài dưới mọi hình thức khi quay lại Việt Nam
 18. Tiền Việt Nam là lợi nhuận của người đầu tư nước ngoài ở Việt Nam
 19. Tiền Việt Nam có nguồn gốc ngoại tệ khác

Tất cả các ngoại hối nêu trên được quản lý theo Luật quản lý ngoại hối của nước CHXHCN Việt Nam hiện hành.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
 • khái niệm ngoại hối
 • khái niệm kinh doanh ngoại hối
 • ,