Khái niệm nguồn lực

Nguồn lực của một doanh nghiệp bao gồm cấu trúc các tài sản, quy trình tổ chức, đặc điểm doanh nghiệp, thông tin, kiến thức… được điều khiển bởi doanh nghiệp để cải thiện chiến lược nhằm đạt tới hiệu quả và hiệu suất (Barney, 1991).

Barney và Arikan (2005) phân loại nguồn lực để nghiên cứu vào ba nhóm là (1) nguồn lực vật chất hữu hình, (2) nguồn nhân lực và (3) nguồn lực tổ chức. Rindova và Fombrun (1999) xem xét kiến thức, giá trị, niềm tin, những giá trị vô hình cũng là một nguồn lực để nghiên cứu. Barney (2001) và Grant (1991) cho rằng một nguồn lực phải có “giá trị”, nghĩa là nguồn lực đó giúp tổ chức khai thác các cơ hội và giảm thiểu được các mối đe dọa. Hơn nữa, chỉ khi các tài sản có liên quan mà một doanh nghiệp có được là “hiếm”, nghĩa là nó “không thể bắt chước một cách hoàn hảo” ở các doanh nghiệp khác, doanh nghiệp sẽ có lợi thế cạnh tranh để tạo nên sự phát triển. Nghiên cứu của Kozlenkova và ctg (2014) cũng tương đồng với nghiên cứu của Mills và ctg (2003) đã phân loại nguồn lực như Bảng 2.2.

Nhìn từ góc độ một tổ chức, dựa trên Bảng 2.2, một tổ chức có thể có 3 loại nguồn lực tổng quát: (1) nguồn lực hữu hình và vô hình; (2) nguồn lực về kiến thức và (3) nguồn lực về mạng lưới mối quan hệ.