Khái niệm phân công lao động

Khái niệm phân công lao động
Đánh giá bài viết

Phân công lao động là sự phân công  thành những phần việc khác nhau theo số lượng và tỷ lệ nhất định phù hợp với đặc điểm kinh tế kỹ thuật của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó bố trí công nhân cho từng công việc phù hợp với khả năng và sở trường của họ.

Phân công lao động chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố: cơ cấu sản xuất, loại hình sản xuất, trình độ tổ chức quản lý, trình độ kỹ thuật… Do đó, khi phân công lao động  phải chú ý các nhân tố trên để phân công lao động hợp lý.