Khái niệm phân tích dự án đầu tư

 

Phân tích đánh giá dự án đầu tư là việc tổ chức xem xét một cách khách quan, có khoa học và toàn diện các nội dung cơ bản ảnh hưởng trực tiếp tới tính khả thi của một dự án, đề ra các quyết định đầu tư và cho phép đầu tư

Phân tích dự án đầu tư là một việc quan trọng trong hoạt động quản trị dự án nói chung. Việc phân tích dự án đầu tư được tiến hành trên tất cả các mặt hoạt động của dự án. Nội dung phân tích trong dự án là các vấn đề liên quan, tác động đến dự án kể từ khi dự án hình thành cho đến khi dự án kết thúc quá trình vận hành khai thác, nghĩa là cả chu trình tồn tại của dự án nói chung.

Nội dung phân tích dự án đầu tư bao gồm:

– Phân tích tổng quan kinh tế – xã hội liên quan đến việc hình thành dự án đầu tư

– Phân tích các yếu tố về sản phẩm và thị trường sản phẩm của dự án;

– Phân tích các yếu tố kỹ thuật – công nghệ liên quan dự án;

– Phân tích tài chính và hiệu quả kinh tế – tài chính dự án đầu tư