Khái niệm phát triển và phát triển du lịch MICE

Khái niệm phát triển

Thuật ngữ phát triển có nhiều quan điểm khác nhau khi tiếp cận từ những quan điểm khác nhau, với các quốc gia có nền văn hóa khác nhau, quan điểm phát triển có thể được hiểu khác nhau. Todaro và Smith (2011) nhấn mạnh rằng phát triển có thể được xem như là một quá trình đa chiều liên quan đến những thay đổi lớn trong tăng trưởng kinh tế và thể chế quốc gia, cũng như tạo cơ hội cho tất cả người dân cũng như nguyện vọng cá nhân, và xóa đói giảm nghèo ở khu vực và cả cấp quốc gia”. Báo cáo của The United Nations Development Program (2013) chỉ ra rằng sự phát triển thể hiện bằng cách cung cấp nhiều lựa chọn hơn, tự do hơn cho người dân và họ có cơ hội tham gia vào các hoạt động có ý nghĩa. Từ khái niệm này, áp dụng trong lĩnh vực du lịch, phát triển du lịch sẽ cung cấp nhiều loại hình du lịch, nhiều gói sản phẩm, dịch  vụ để du khách lựa chọn và tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch mà du khách đã chọn cho mình.

Phát triển du lịch

Du lịch có vai trò quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế nhưng nó cũng có vai trò trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển xã hội, môi trường và con người (Harrison, 2015). Việc phát triển du lịch trong một điểm đến phụ thuộc vào cả tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên văn hóa và các tài nguyên hữu hình, vô hình khác. Sự phát triển không cân đối, tự phát sẽ dẫn đến cạn kiệt các loại tài nguyên, dẫn đến số lượng du khách giảm dần, chất lượng cuộc sống của cư dân cũng giảm sút theo. Xu hướng hiện nay đối với ngành ngành du lịch hướng tới phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và bảo vệ đặc điểm văn hóa xã hội của quốc gia. Phát triển du lịch ngoài việc gia tăng cơ hội để du khách được đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các sản phẩm dịch vụ chất lượng từ nguồn lực các bên liên quan đưa vào điểm đến, ngành du lịch còn cần bảo vệ giá trị văn hóa và hệ thống giá trị truyền thống vô cùng quý giá của các cộng đồng cư dân ở địa phương, quốc gia.

Phát triển du lịch MICE

Một hoạt động của du lịch MICE thường có nhiều đơn vị kinh doanh, tổ chức có liên quan tham gia vào (McCabe và ctg, 2000). Các tổ chức này hoặc ở trong điểm  đến hoặc ở ngoài điểm đến, họ đưa các nguồn lực đến hoạt động trong một điểm đến cụ thể. Nguồn lực đưa vào hoạt động có thể kể đến như cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, các nhà cung cấp dịch vụ, các điểm tham quan, quy trình công nghệ, nhân lực, kiến thức, kinh nghiệm, mối quan hệ… Dựa trên quan điểm của Đinović (2010) phát triển du lịch MICE là sự phát triển của sản phẩm dịch vụ với chất lượng cao hơn, đa dạng hơn, tác giả đã cụ thể hóa hơn khái niệm này: Phát triển du lịch MICE đồng nghĩa với các yếu tố tài nguyên hữu hình, vô hình có sự gia tăng cả về chất và lượng, cả về kinh nghiệm tổ chức, mạng lưới liên kết hiệu quả hoạt động và bảo vệ được các nguồn tài nguyên quý giá này cho tương lai. Nói khác đi là các nguồn lực ảnh hưởng đến điểm đến sẽ được điểm đến chú trọng phân bổ, sử dụng hiệu quả, duy trì được trong dài hạn để tạo nên sự phát triển.

Lý thuyết phát triển du lịch MICE

Hiện nay, sự phát triển du lịch MICE đang được nhiều nhà nghiên cứu tiếp cận từ nhiều hướng khác nhau, nên khung lý thuyết cho sự phát triển du lịch MICE vẫn đang còn cần bàn luận nhiều:

Đinović (2010), Fan (2017) nhận thấy rằng sự phát triển du lịch MICE chính là:

(i) sự gia tăng lợi nhuận cho các doanh nghiệp tại địa phương thông qua số tiền chi tiêu của du khách trong các cửa hàng ăn uống, mua sắm, giải trí…; (ii) đồng thời, thông qua doanh thu trên, du lịch MICE đã đóng góp trực tiếp và gián tiếp vào ngân sách của chính phủ; (iii) tạo thêm việc làm tại công ty là nhà cung cấp hoặc trung gian cung cấp dịch vụ; (iv) kích thích gia tăng đầu tư trong cả lĩnh vực công và tư nhân về cơ sở hạ tầng du lịch, giải trí để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách về chất lượng dịch vụ; (v) duy trì chất lượng của môi trường. Như vậy, sự gia tăng phát triển vừa là động cơ thúc đẩy các tổ chức, doanh nghiệp gia tăng đầu tư nguồn lực, kỹ năng và trình độ người lao động, kích thích các ngành phụ trợ có liên quan tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch MICE để cung cấp sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng. Thông qua những sản phẩm này mang lại nguồn thu lớn hơn cho tổ chức, doanh nghiệp và cho cả nền kinh tế.

Từ mối quan hệ tương tác giữa nguồn lực và sự phát triển, Gregoric (2014), Sylla, Chruściński, Druzynska, Paulina và Osak (2015) chỉ ra sự cần thiết cần có sự đầu tư chiến lược cho du lịch MICE, cải thiện cơ sở hạ tầng, tiếp cận giao thông tốt, tiêu chuẩn cao về lưu trú du lịch, cơ sở hạ tầng hoạt động MICE và một số yếu tố của các ngành sản xuất, dịch vụ có liên để phát triển du lịch MICE; sự cần thiết chú ý đến sự phát triển văn hóa xã hội, nhận thức và sự tham gia của cộng đồng, ý thức bảo vệ di sản văn hóa, môi trường, danh lam thắng cảnh. Tại điểm đến cần có các cơ sở giáo dục, các viện nghiên cứu, sự đa dạng về văn hóa, thể thao và các cơ sở vui chơi giải trí. Điều mà nhiều nhà quản lý tại các điểm đến còn chưa chú ý để thu hút sự đầu tư từ các nguồn lực này.

Đối với sự phát triển du lịch MICE, khi xem xét năng lực từ hướng cung – cầu, Yang và Gu (2012) thấy rằng cả hai trạng thái vượt hoặc dưới mức của khả năng đều mang lại những tác động không tốt cho sự phát triển du lịch MICE. Do vậy, tổ chức, doanh nghiệp cần có một kế hoạch dài hạn về phát triển năng lực quản lý của các doanh nghiệp, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị để tạo nên sự phát triển.

Dưới góc độ quản trị, sự phát triển du lịch MICE là sự gia tăng trong dài hạn cả về chất và lượng các nguồn lực ở trong và ngoài điểm đến nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời và thường xuyên nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của du khách MICE.

Từ những bàn luận nêu trên, dù là tiếp cận theo hướng vĩ mô hay tiếp cận từ hướng doanh nghiệp, có một điểm chung là sự phát triển du lịch MICE là sự gia tăng, sự đa dạng trong kinh doanh, nâng cao chất lượng gói sản phẩm du lịch MICE, mang lại lợi ích kinh tế cho điểm đến và hướng đến duy trì, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường ngày càng tốt hơn. Sự phát triển này phải phụ thuộc vào nguồn lực của các bên liên quan và nguồn lực điểm đến để tạo nên.