Khái niệm quyền tác giả là gì?

Khái niệm 1: Chuyển giao công nghệ là một tập hợp nhiều hoạt động được tiến hành bởi hai bên: giao và nhận trong đó hai bên phối hợp các hành vi pháp lý và các hoạt động thực tiễn mà kết quả là bên nhận có được và tự mình khai thác được những năng lực công nghệ nhất định do bên giao cung cấp để thực hiện được một mục tiêu xác định. (Khái niệm theo sách giáo khoa – Thông tư số 28/TT/QL-KH ngày 22/1/1994 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường – hết hiệu lực).

Khái niệm 2: Chuyển giao công nghệ là hình thức mua và bán công nghệ trên cơ sở Hợp đồng chuyển giao công nghệ. (Nghị định số 45 ngày 1/7/1998 quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ).
Bên bán: có nghĩa vụ giao công nghệ theo thỏa thuận trong hợp đồng.
Bên mua: có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán và sử dụng công nghệ đó theo các điều kiện đã thỏa thuận trong Hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Chuyển giao công nghệ:
+ Các đối tượng sở hữu công nghiệp trong thời hạn bảo hộ.
+ Thông tin kỹ thuật.
+ Dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ. Tại sao phải hỗ trợ. Ví dụ: Hướng dẫn lắp đặt, vận hành + tư vấn quản lý công nghệ, quy trình công nghệ + Đào tạo chuyên môn cho công nhân và cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý.
+ Máy móc, thiết bị, phương tiện kỹ thuật hỗ trợ kèm theo.