Khái niệm Sản phẩm chủ đạo (Leader product)

Xét một cách khái quát, sản phẩm chủ đạo thường đóng vai trò “át chủ bài” của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh nói chung, đặc biệt trên phạm vi quốc tế. Xét cụ thể, sản phẩm chủ đạo có những đặc điểm nổi bật sau:

– Quyết định thắng lợi của doanh nghiệp. Trong lĩnh vực quân sự, đội quân chủ lực luôn đảm bảo thành công cho mỗi chiến dịch lớn. Trong kinh doanh, sản phẩm chủ đạo cũng đóng vai trò và có ý nghĩa như vậy

– Thu hút được nhiều khách hàng nhất nhằm chiếm lĩnh thị trường, tạo ra lợi thế cạnh tranh có lợi nhất cho doanh nghiệp.

– Đảm bảo được mức lợi nhuận lớn nhất. Đây là mục tiêu chiến lược đồng thời là mục đích của hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp phải sử dụng trước hết sản phẩm chủ đạo.

– Tạo ra những bước đột phá mới trong kinh doanh. Điều này có ý nghĩa lớn đối với chiến lược thị trường hay chiến lược cạnh tranh quốc tế.

– Làm nên tên tuổi, hình ảnh, tạo danh tiếng của doanh nghiệp. Tất cả những đặc điểm trên cũng là quá trình tất yếu dẫn đến sự tôn tạo uy tín và thanh thế của doanh nghiệp.

Lý thuyết về sản phẩm chủ đạo có thể giúp cho chúng ta nhìn nhận đầy đủ hơn khái niệm “mặt hàng xuất khẩu chủ lực” của Việt Nam hiện nay. Theo lý thuyết này của quan điểm Marketing, bạn có thể suy nghĩ thế nào nếu xác định rằng, mặt hàng xuất khẩu chủ lực phải thoả mãn 3 điều kiện cơ bản theo trật tự ưu tiên sau:

(1). Phải có kim ngạch xuất khẩu lớn,

(2). Phải có tiềm năng dồi dào trong nước,

(3). Phải có thị trường xuất khẩu lớn, có tính chiến lược lâu dài.

Vậy theo cách tư duy và phương pháp tiến hành chung của Marketing, chúng ta có thể vẫn giữ nguyên hay cần chỉnh sửa trật tự này?