Khái niệm Sản phẩm kêu gọi (Appeal Product)

Theo các nhà quản lý, loại sản phẩm kêu gọi này thường có những đặc điểm cơ bản sau đây:

– Thu hút, hấp dẫn được khách hàng không chỉ bởi chất lượng mà còn kết hợp mức giá rất hấp dẫn và chương trình quảng cáo hữu hiệu. Muốn vậy, bản thân sản phẩm, như nhiều sản phẩm tiêu dùng rộng rãi, phải thể hiện được chất lượng tin cậy, phải tạo được đánh giá rất tốt và có sức thuyết phục vao đối với khách hàng. Đây là đặc điểm bao trùm của sản phẩm kêu gọi.

– Thường được tiêu thụ, trên phạm vi rộng, chủ yếu đối với hàng tiêu dùng bởi giá hạ. Đây là kết quả tất yếu của đặc điểm trên.

– Thường xuất hiện khi mở rộng lượng tiêu thụ.

– Giúp doanh nghiệp tăng nhanh doanh số, cải thiện