Khái niệm Sản phẩm “Me too”

Theo Jean Pierre Lacour [9], tác giả cuốn “Lexique du Marketing”, sản phẩm Me Too có những đặc điểm căn bản sau:

– Là sản phẩm bắt chước sự đổi mới của một sản phẩm khác. Dĩ nhiên sản phẩm đổi mới này đang được tiêu thụ phổ biến trên thị trường. Thí dụ, xà phòng “Le Crat Mousse” đã ra đời theo cách bắt chước (imitation) nội dung đổi mới (innovation) của xà phòng Pousse-Mousse ở thị trường Tây Âu.

– Được đưa ra thị trường ở vị thế thứ hai, với tư cách đến sau nhưng đồng cũng dễ có thể là đối thủ thách thức (challenger) với sản phẩm đổi mới trước nó.

– Là sản phầm nằm trong chiến lược bắt chước của doanh nghiệp

– Là sản phẩm có thể được sửa đổi các khuyết tật của sản phẩm đi trước. Do vậy sản phẩm Me Too có ưu việt và lợi thế hơn so với sản phẩm đổi mới trước. Đây là điểm mạnh căn bản của Me Too.

– Me Too thường nhanh chóng được tung ra thị trường nhằm tăng ngay doanh số của doanh nghiệp.