Khái niệm sự kiện

Theo Getz (2008), sự kiện là một hiện tượng xảy ra tại một không gian với thời gian nhất định. Mỗi sự kiện sẽ khác nhau vì tương tác giữa các quy trình hoạt động – con người – hệ thống quản lý là khác nhau. Cụ thể hóa về sự kiện, thường là (i) một hiện tượng xảy ra tại một nơi nhất định, ở một thời gian nhất định; (ii) một tập hợp  của những điều kiện hoạt động riêng biệt; và (iii) một hệ quả trong đó một hiện tượng sau được gây ra bởi hiện tượng trước.

Sự kiện được lập kế hoạch thường được tạo dựng cho một mục đích rõ rệt và có nhiều hình thức khác nhau. Dựa trên hình thức và mục tiêu, như mô tả trong Hình 2.1:

Dựa trên quan điểm của Getz (2008), tác giả cụ thể hóa khái niệm “Sự kiện có hay không có lập kế hoạch là một hiện tượng của xã hội, xảy ra tại một hay nhiều địa điểm ở một hay nhiều điểm đến trong một khoảng thời gian nhất định nhằm một hay nhiều mục đích khác nhau”. Như vậy, du lịch cũng là một sự kiện, du lịch MICE là một bộ phận trong ngành công nghiệp du lịch nên thường được gọi là sự kiện. Trong khuôn khổ của luận án này, sự kiện được hiểu là các hoạt động của du lịch MICE, các hoạt động này có thể là đơn lẻ từng thành phần hoặc là kết hợp hai hay nhiều thành phần. Quan điểm này của luận án cũng phù hợp với quan điểm trong nghiên cứu của Tinnish và Mangal (2012, p.227) là “Hoạt động MICE được xem là một sự kiện”.