Khái niệm tăng trưởng xanh

Hiện nay vẫn chưa có sự thống nhất về định nghĩa TTX. Khái niệm TTX được nhiều tổ chức đưa ra. Một số định nghĩa điển hình về TTX như Bảng 1.1:

Từ các định nghĩa trên, có thể thấy rằng định nghĩa TTX của OECD, WB, UNESCAP nhấn mạnh theo bền vững ở khía cạnh kinh tế và môi trường nhưng không đề cập đến khía cạnh xã hội của PTBV. Theo OECD và WB tăng trưởng xanh không thay thế PTBV, mà là một phần của PTBV. UNEP có quan điểm khác về TTX là đề cập đến phúc lợi con người và công bằng xã hội. Mặc dù các tổ chức định nghĩa TTX khác nhau, tuy nhiên các tổ chức đều xem TTX là một chiến lược quan trọng để đạt được PTBV.