Khái niệm Thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần

Căn cứ vào phương thức huy động vốn của tổ chức phát hành, thị  trường tài chính được phân thành thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần.

Thị trường nợ là thị trường mà hàng hoá được mua bán tại đó là các  công cụ nợ. Thực chất của việc phát hành các công cụ nợ này là nhà phát  hành đứng ra đi vay theo phương thức có hoàn trả cả gốc và lãi. Người cho  vay không chịu bất cứ trách nhiệm nào về kết quả hoạt động sử dụng vốn  của ng-ời vay và trong mọi trường hợp, nhà phát hành phải có trách nhiệm  hoàn trả theo các cam kết đã được xác định trong hợp đồng vay. Các công cụ  nợ có thời hạn xác định, có thể là ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn. Tín  phiếu và trái phiếu là hai ví dụ điển hình của các công cụ nợ.

Khác với thị trường nợ, thị trường vốn cổ phần là nơi mua bán các cổ  phiếu, giấy xác nhận cổ phần đóng góp của cổ đông. Cổ đông là chủ sở hữu  của công ty và phải chịu trách nhiệm trong phần đóng góp của mình. Cổ  phiếu sẽ cho phép họ có quyền yêu cầu đối với lợi nhuận sau thuế của công  ty cũng như đối với tài sản của công ty. Cổ phiếu là vô thời hạn vì chúng  không xác định cụ thể ngày mãn hạn. Ng-ời sở hữu cổ phiếu chỉ có thể lấy  lại tiền bằng cách bán lại cổ phiếu đó trên thị trường thứ cấp hoặc khi công  ty tuyên bố phá sản.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • thị trường nợ
  • thị trường vốn là gì
  • so sánh thị trường nợ và thị trường cổ phiếu
  • thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần
  • cao thi tuong no
  • nguoi su dung thi truong no
  • phan biet thi truong no va von co phan
  • so sánh thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần
  • thị trường vốn cổ phần
  • ,