Khái niệm thị trường tiền tệ và thị trường vốn

Căn cứ vào thời hạn luân chuyển của vốn, thị trường tài chính được  chia thành thị trường tiền tệ và thị trường vốn.

Thị trường tiền tệ là thị trường tài chính trong đó các công cụ ngắn hạn  (có kỳ hạn dưới một năm) được mua bán, còn thị trường vốn là thị trường  giao dịch, mua bán các công cụ tài chính trung và dài hạn (gồm các công cụ  vay nợ dài hạn và cổ phiếu). Vốn ngắn hạn chủ yếu do các ngân hàng cung  cấp, còn thị trường chứng khoán là đặc trưng cơ bản của thị trường vốn.

Các hàng hoá trên thị trường tiền tệ có đặc điểm là thời gian đáo hạn  ngắn hạn nên có tính lỏng cao, độ rủi ro thấp và ổn định.

Thị trường tiền tệ  bao gồm: thị trường liên ngân hàng, thị trường tín dụng, thị trường ngoại hối.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • thị trường vốn
  • thị trường tiền tệ là gì
  • thi truong tien te
  • thị trường tiền tệ vốn
  • ,