Khái niệm tổng quan về hệ thống phân phối quốc tế

Khái niệm tổng quan về hệ thống phân phối quốc tế
Đánh giá bài viết

Trong Marketing quốc tế, vấn đề được đặt ra là làm sao để sản phẩm có thể tiếp cận thị trường mục tiêu với mức giá có thể chấp nhận được. Đối với nhiều thị trường, thiết lập hệ thống kênh phân phối hàng hoá là một trong những vấn đề khó khăn nhất. Nếu những bất hợp lí trong cấu trúc phân phối quốc tế không được khắc phục thì quá trình đưa hàng hoá tới thị trường mục tiêu nước ngoài rất tốn kém và ít có hiệu quả. Do vậy, thiết lập được hệ thống kênh phân phối đáng tin cậy và bền vững là một công việc khó khăn nhưng vô cùng quan trọng đối với các chuyên gia Marketing quốc tế.

Ở tất cả các nước phát triển hay đang phát triển, các phân đoạn thị trường thành thị hay nông thôn, giàu hay nghèo, mọi khách hàng và mọi hàng hóa dịch vụ đều phải liên quan tới quá trình phân phối. Quá trình đó bao gồm trao đổi vật chất, vận chuyển và phân phối hàng hoá, dịch vụ, chuyển quyền sở hữu và quan trọng nhất theo quan điểm của chiến lược Marketing quốc tế là các cuộc đàm phán mua bán giữa người sản xuất với trung gian phân phối, giữa trung gian phân phối với khách hàng.

Hệ thống kênh phân phối quốc tế bao gồm tất cả các hoạt động bắt đầu từ nhà sản xuất trong nước và kết thúc tới khách hàng cuối cùng ở nước ngoài. Có nghĩa là người bán phải tác động tới cả hai giai đoạn của kênh phân phối, một ở trong nước và một ở thị trường nước ngoài.