Khái niệm truyền thông là gì?

Đánh giá bài viết

Ngoài việc triển khai một sản phẩm tốt, định giá hấp dẫn và đưa được đến  khách hàng mục tiêu, các doanh nghiệp còn phải truyền thông cho khách hàng mục  tiêu của họ. Tuy nhiên, thông tin cần được truyền đạt đến khách hàng mục tiêu phải  trãi qua nhiều giai đoạn bằng những phương tiện truyền thông khác nhau dưới  những hình thức thông đạt khác nhau bởi những người truyền thông khác nhau.

Hệ thống truyền thông marketing của một doanh nghiệp được mô tả trên hình 12.1.  Doanh nghiệp thông tin tới những người trung gian, người tiêu dùngû, và các nhóm  công chúng khác nhau của mình. Những người trung gian đó lại thông tin đến các  khách hàng và các nhóm công chúng khác nhau của họ. Người tiêu dụng thông tin  truyền miệng với nhau và công chúng. Đồng thời, mỗi nhóm lại cung cấp thông tin  phản hồi cho các nhóm khác. Hệ thống truyền thông marketing (marketing communication mix), còn được  gọi là hệ thống cổ động (promotion mix) , bao gồm năm công cụ chủ yếu :

Quảng cáo (advertising) là bất kỳ một hình thức giới thiệu gián tiếp và khuếch trương các ý tưởng, sản phẩm hoặc dịch vụ, do một người (tổ chức) nào đó muốn quảng cáo chi tiền ra để thực hiện.

Marketing trực tiếp (direct marketing) là hình thức sử dụng thư tín, điện thoại và những công cụ liên lạc gián tiếp khác để thông tin cho những khách hàng hiện có và khách hàng tiềm năng hay yêu cầu họ có phản ứng đáp lại.

Khuyến mãi (sales promotion) là những khích lệ ngắn hạn dưới hình thức thưởng để khuyến khích dùng thử hoặc mua một sản phẩm hay dịch vụ.

Quan hệ công chúng và tuyên truyền (public relation and publicity) bao gồm các chương trình khác nhau được thiết kế nhằm đề cao hay/và bảo vệ hình ảnh một doanh nghiệp hay những sản phẩm và dịch vụ nhất định nào đó.

Bán hàng trực tiếp (personal selling) là hình thức giao tiếp trực tiếp với khách  hàng tương lai nhằm mục đích bán hàng.

Một số công cụ của các hình thức cổ động được trình bày trên hình 12.2. Đồng  thời việc thông tin cũng vượt ra ngoài phạm vị của những công cụ truyền thông/ cổ  động cụ thể đó. Kiểu dáng của sản phẩm, giá cả của nó, hình thức bao bì và màu  sắc, cách cư xử và trang phục của nhân viên bán hàng, địa điểm kinh doanh, đồ  dùng văn phòng của doanh nghiệp, tất cả những thứ này đều cùng thông tin một  điều gì đó cho người mua. Toàn bộ marketing-mix, chứ không chỉ có phối thức cổ  động, phải được phối hợp với nhau để tạo được tác dụng tối đa của thông tin.

Chương này sẽ nghiên cứu ba vấn đề chủ yếu: Hoạt động của hệ thống truyền  thông; tiến trình xây dựng chương trình truyền thông marketing; quản trị các công  cụ cổ động trong truyền thông marketing.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • truyền thông là gì
  • khái niệm truyền thông là gì
  • lkhasi niệm truyền thông
  • ,