Khái niệm và bản chất của chiêu thị

Khái niệm và bản chất của chiêu thị
Đánh giá bài viết

1 Chiêu thị : có nghĩa rộng hơn bán hàng, đó là các biện pháp nhằm đẩy mạnh và xúc tiến :

–  Làm cho hàng hóa tiêu thụ nhanh hơn

–  Khách hàng thỏa mãn hơn

Chiêu thị bao gồm các họat động: quảng cáo, khuyến mãi, chào hàng trực tiếp cá nhân, tuyên truyền – quan hệ với công chúng.

2  Bản chất của chiêu thị: Họat động chiêu thị nhằm truyền nhận thông tin từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng, tìm các cách phù hợp để thông đạt và thuyết phục thu hút khách hàng đến với doanh nghiệp thông qua các họat động quảng cáo, khuyến mãi, tuyên truyền, chào hàng trực tiếp cá nhân.  Chiêu thị vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật đòi hỏi phái có  sáng tạo khéo léo nhằm đạt được mục tiêu bán hàng với chi phí thấp nhất