Khái niệm và đặc điểm hợp đồng mua bán hàng hóa

Khái niệm và đặc điểm hợp đồng mua bán hàng hóa
3 (60%) 1 vote


1. Khái niệm

HĐMBHH là sự thỏa thuận, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán còn bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán nhận hàng nhận quyền sở hữu theo thỏa thuận[2].

2. Các đặc điểm

– Chủ thể: chủ yếu là thương nhân[3] (ít nhất 1 bên tham gia hợp đồng là thương nhân).

– Đối tượng của hợp đồng: Hàng hóa[4].

– Hình thức: bằng lời nói, văn bản hoặc hành vi cụ thể của các bên (Đ24.1 LTM[5]).

– Về nội dung: HĐMBHH thể hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ mua bán, theo đó, bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận tiền; còn bên mua có nghĩa vụ nhận hàng hóa và trả tiền cho bên bán. Hành vi mua bán của các bên trong HĐMBHH có tính chất hành vi thương mại.

– Mục đích: Phụ thuộc vào chủ thể, chủ yếu là kinh doanh kiếm lợi nhuận[6].


[1] Từ đây xin hiểu là HĐMBHH theo quy định của Luật Thương Mại 2005.

[2] LTM 2005 không đưa ra định nghĩa về HĐMBHH song có thể xác định bản chất pháp lí của HĐMBHH trong thương mại trên cơ sở quy định của BLDS về HĐMBTS như trên.

[3] Theo Đ6.1 LTM thì thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng kí kinh doanh.

[4] Xem thêm về khái niệm “hàng hóa”: ĐH Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Thương Mại, TS.Nguyễn Viết Tý (chủ biên), tập 2, trang 20 và 21.

[5] Từ đây cách trình bày văn bản này được đọc là: Khoản 1 Điều 24 Luật Thương Mại 2005.

[6] Luật Thương Mại 2005 chủ yếu được áp dụng để điều chỉnh các quan hệ mua bán giữa các thương nhân với nhau nhằm mục đích lợi nhuận.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • khái niệm về mua bán hàng hóa
  • ,