Khái niệm và phân loại công ty chứng khoán

Công ty chứng khoán là một định chế tài chính trung gian thực hiện các  nghiệp vụ trên thị trường chứng khoán.  

ở Việt Nam, theo Quyết định 04/1998/QĐ-UBCK3 ngày 13 tháng 10  năm 1998 của UBCKNN, CTCK là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm  hữu hạn thành lập hợp pháp tại Việt Nam, được Uỷ ban chứng khoán Nhà  nước cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số loại hình kinh doanh chứng  khoán.

Do đặc điểm một CTCK có thể kinh doanh trên một lĩnh vực, loại hình  kinh doanh chứng khoán nhất định do đó hiện nay, có quan điểm phân chia  CTCK thành các loại sau:

– Công ty môi giới chứng khoán:là CTCK chỉ thực hiện việc trung gian,  mua bán chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng.

– Công ty bảo lãnh phát hành chứng khoán là CTCK có lĩnh vực hoạt  động chủ yếu là thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh để hưởng phí hoặc chênh lệch  giá.

– Công ty kinh doanh chứng khoán là CTCK chủ yếu thực hiện nghiệp  vụ tự doanh, có nghĩa là tự bỏ vốn và tự chịu trách nhiệm về hậu quả kinh  doanh.

– Công ty trái phiếu là CTCK chuyên mua bán các loại trái phiếu.

– Công ty chứng khoán không tập trung là các CTCK hoạt động chủ yếu  trên thị trường OTC và họ đóng vai trò là các nhà tạo thị trường.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • khái niệm công ty chứng khoán
  • ,