Khái niệm và sự cần thiết phải có các quy định về lao động đặc thù

Khái niệm và sự cần thiết phải có các quy định về lao động đặc thù
Đánh giá bài viết

 

Lao động đặc thù là các đối tượng lao động đặc biệt được quy định những chế độ lao động riêng. Các đối tượng này là :

–  Lao động chưa thành niên

–  Lao động là người cao tuổi

–  Lao động là người tàn tật

–  Lao động nữ

–  Lao động là người có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao

Xuất phát từ những đặc điểm riêng của các chủ thể tham gia quan hệ lao động, hoặc xuất phát từ những đặc điểm của công việc, tính chất của ngành nghề, tính chất của doanh nghiệp mà ngoài những quy định ở phần chung, Bộ luật Lao động quy định về chế độ lao động áp dụng riêng cho một số đối tượng lao động nhất định. Việc quy định chế độ lao động áp dụng cho các đối tượng này không phải là đặc quyền đặc lợi mà xuất phát từ hoàn cảnh thực tế pháp luật cần phải bảo vệ  những nhóm người đó.

Có thể lý giải các lý do cần thiết phải có các quy định riêng cho các đối tượng lao động đặc thù ở những khía cạnh như sau:

Thứ nhất, xét về mặt kinh tế, việc quy định chế độ lao động với lao động chưa thành niên, lao động là người cao tuổi, lao động là người tàn tật,  lao động nữ, lao động là người có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và các loại lao động khác là tạo điều kiện cho họ tham gia vào các quan hệ lao động, tận dụng mọi tiềm năng lao động của xã hội để sản xuất thêm của cải vật chất cho xã hội, góp phần giải phóng sức lao động. Quan trọng hơn cả là góp phần tăng thu nhập cho bản thân người lao động và gia đình họ trong điều kiện trợ cấp xã hội, phúc lợi xã hội còn hạn chế.

Thứ hai, xét về mặt xã hội, việc ban hành chế độ lao động đối với các đối tượng kể trên thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta, góp phần làm cho họ hòa mình vào cộng đồng, có cơ hội đem hết sức mình làm việc, cải thiện đời sống bản thân, gia đình và xây dựng đất nước.