Khái niệm về bất động sản theo bộ luật dân sự

 

Theo điều 174 khoản 1_ BLDS 2005 có khái niệm về BĐS như sau:

BĐS là các tài sản bao gồm:

            a, đất đai;

            b, nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó;

            c, các tài sản khác gắn liền với đất đai;

            d, các tài snả khác do pháp luật quy định.

Phân loại tài sản thành BĐS và động sản là cách phân loại tài sản bắt đầu từ luật La Mã cổ đại, được xem là cách phân loại tài sản mang tình truyền thống, và cho đến nay vẫn tồn tại trong luật dân sự của hầu hết các nước trên thế giới. Chứng tỏ đây là cách phân loại tài sản có ý nghĩa thực tiễn và pháp lý sâu sắc.

Tài sản được coi là BĐS trong hệ thống pháp luật nước ta được chuyển hoá từ cách liệt kê thuần tuý những tài sản được coi là BĐS đến việc phân định thông qua việc mô tả tính chất của tài sản được coi là BĐS và kết hợp với việc liệt kê cùng mô tả tính chất chung của BĐS .


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • bất động sản
  • khái niệm bất đông sản
  • khái niê bất động sản
  • định nghĩa bất động sản theo bộ luật dân sư
  • ,