Khái niệm về hoạt động Tín dụng Ngân hàng

Đánh giá bài viết

 

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hoạt động Ngân hàng đã có bước phát triển rất nhanh chóng, các dịch vụ Ngân hàng cung cấp ngày càng phong phú, đa dạng và đã mang lại nguồn thu rất lớn cho hệ thống các Ngân hàng, trong các hoạt động đã thì hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động chủ yếu tạo ra nguồn lợi nhuận lớn cho Ngân hàng.

Vì vậy theo điều 20.8 Luật các tổ chức Tín dụng 2004 thì hoạt động tín dụng được hiểu là việc các Ngân hàng sử dụng nguồn vốn tự có của mình,  để cấp Tín dụng. Việc cấp Tín dụng là công việc chủ yếu của hầu hết các Ngân hàng Thương Mại, là việc các Ngân hàng Thương Mại thoã thuận để các khách hàng sử dụng một khoản tiền với nguyên tắc có hoàn trả bằng các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh và các dịch vụ khác… Hầu hết các thoã thuận giữa Ngân hàng và các chủ thể khác trong nền kinh tế được thể hiện thông qua các hợp đồng Tín dụng. Các hợp đồng này phải bao gồm các nội dung sau:

 • Điều kiện vay
 • Mục đích sử dụng tiền vay
 • Hình thức vay
 • Số tiền vay
 • Lãi suất vay
 • Thời hạn vay
 • Hình thức bảo đảm
 • Giá trị tài sản bảo đảm
 • Phương thức trả nợ
 • Các cam kết khác

Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
 • hoat dong tin dung la gi
 • ,