Khái niệm về phân tích công việc

Đánh giá bài viết

Trước hết ta cần có khái niệm về công việc. Cũng có nhiều khái niệm khác nhau về công việc. Ta có thể chấp nhận khái niệm về công việc như sau: “Công việc bao gồm một số công tác cụ thể mà một tổ chức phải hoàn thành nhằm đạt được mục tiêu của mình”.

Như vậy: “Phân tích công việc là quá trình thu thập các thông tin liên quan đến công việc một cách có hệ thống”.

Phân tích công việc được tiến hành nhằm để xác định các nhiệm vụ thuộc phạm vi công việc đó và các kỹ năng, năng lực quyền hạn và trách nhiệm cụ thể cần phải có để thực hiện công việc đó một cách tốt nhất.

Cụ thể phân tích công việc nhằm trả lời các câu hỏi sau đây:

–                     Nhân viên thực hiện những công tác gì?

–                     Khi nào công việc được hoàn tất?

–                     Công việc được thực hiện ở đâu?

–                     Nhân viên làm công việc đó như thế nào?

–                     Tại sao phải thực hiện công việc đó?

–                     Để thực hiện công việc đó nhân viên cần hội đủ những tiêu chuẩn trình độ nào?

Phân tích công việc cung cấp cho các nhà quản trị một bản tóm tắt các nhiệm vụ và trách nhiệm của một công việc nào đó , mối tương quan của công việc đó với công việc khác , kiến thức và kỹ năng cần thiết và các điều kiện làm việc .

Tóm lại Phân tích công việc được tiến hành nhằm:

–                     Xác định các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm khi thực hiện công việc.

–                     Điều kiện để tiến hành công việc.

–                     Các tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng hoàn thành công việc.

–                     Mối tương quan của công việc đó với công việc khác.

–                     Các phẩm chất, kỹ năng nhân viên phải có để thực hiện công việc đó.

Mục tiêu cụ thể của phân tích công việc là xây dựng Bản mô tả công việc và Bản tiêu chuẩn công việc.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • phan tich cong viec
  • phan tich cong viec la gi
  • ,