Khái niệm về thị trường

Thị trường là một quá trình mà trong đó người bán và người mua tác động qua lại với nhau để xác định giá cả về sản lượng.Thị trường là sản phẩm của kinh tế hàng hoá và sự phát triển của phân công lao động xã hội,đồng thời cũng là kết quả của sự phát triển của lực lượng xuất.Cùng với sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hoá,thị trường phát triển từ thấp đến cao,từ đơn giản đến phức tạp.Thị trường có tác động tích cực đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất.Không có thị trường thì sản xuất và trao đổi hàng hóa không thể tiến hành một cách bình thường và trôi chảy được.Như vậy, thị trường cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng trong quá trình tái sản xuất xã hội,là lĩnh vực trao đổi mà ở đó các chủ thể kinh tế cạnh tranh với nhau để xác định giá cả và lượng hàng hoá.

Trên phương diện hệ thống,hệ thống thị trường là tổng hoà của các loại thị trường và có ba cách phân chia sau đây.Một là,dựa vào thuộc tính hàng hóa; hai là,dựa vào khu vực lưu thông hàng hóa; ba là,dựa vào trình tự thời gian lưu thông hàng hóa .Hệ thống thị trường chính là bao gồm các loại thị trường được phân chia dựa theo ba cách nói trên.Như vậy,hệ thống thị trường cũng chính là thể hợp nhất có cơ cấu bao gồm nhiều loại thị trường.