Khái niệm “Yểm trợ” trong Marketing quốc tế

 

Trong các tài liệu tiếng Việt, thành phần thứ tư này (P4) của Marketing-mix, thường được gọi theo những cái tên khác nhau như: xúc tiến, yểm trợ, xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh, khuyến mại, chiêu thị…, trong đó ba nghĩa đầu tiên được dùng phổ biến hơn cả. Vậy dùng thuật ngữ nào là phù hợp nhất?

Trở lại từ gốc trong các sách Marketing tiếng Anh và tiếng Pháp, nhiều tác giả thường vẫn sử dụng cụm từ ghép là “Comunication and Promotion” (thông tin giao tiếp và yểm trợ), trong đó “Communication” là nội dung chính của P4 này.

Trong Marketing-mix ngày nay, P4 không chỉ đóng vai trò khai thác tối đa các cơ hội để hỗ trợ kinh doanh mà còn giảm thiểu rủi ro nhằm đảm bảo chắc chắn các mục tiêu doanh số và lợi nhuận của doanh nghiệp. Vai trò giảm thiểu rủi ro và giữ vững an toàn kinh doanh càng trở nên quan trọng hơn trong Marketing quốc tế vì ở đó môi trường mở rộng hơn, cạnh tranh quyết liệt hơn, cơ may và hiểm hoạ thường xuyên đan xen nhau. Các hoạt động đa dạng của P4 không chỉ hướng tới khách hàng hiện tại và tiềm năng theo quan điểm khách hàng là trung tâm, mà còn hướng tới nhiều nhóm người khác (như các nhà chức trách, các nhà khoa học -công nghệ, giới báo chí…), nghĩa là tất cả những ai có ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính từ thực tế đó, trong Marketing-mix quốc tế, P4 ngày nay thường được dùng theo nghĩa “yểm trợ” còn nhằm giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an toàn kinh doanh. Đó là lý do thứ nhất.

Lý do thứ hai, bản thân P4 là hoạt động yểm trợ hay xúc tiến thương mại của mỗi doanh nghiệp, tức là ở cấp độ vi mô. Nhưng chỉ ở cấp vi mô thôi thì chưa đủ vì xu thế phát triển thương mại quốc tế của mỗi quốc gia không ngừng được đẩy mạnh. Thực tế hiện nay, hoạt động xúc tiến thương mại ở cấp Nhà nước hay cấp vĩ mô càng được chú trọng hơn ở tất cả các quốc gia nhằm thuận lợi hoá cho doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Như vậy, P4 được gọi là “yểm trợ” còn để phân biệt với “xúc tiến thương mại” ở cấp Nhà nước.

Lý do thứ ba, thực tiễn trong khâu thông tin nói chung và hệ thống thông tin Marketing quốc tế (IMIS) nói riêng, cần phải đảm bảo yêu câu: ngắn gọn, nhanh chóng và chính xác. Yêu cầu này càng được chú trọng hơn khi xây dựng các mô hình Marketing, như mô hình Marketing-mix. Bởi lẽ, ngôn ngữ mô hình thường không chấp nhận cụm từ dài, chẳng hạn “xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh” (không có chỗ để viết dài). Thí dụ, ở mô hình Marketing-mix, 4 Ps được biểu đạt bằng 4 từ tiếng Anh ngắn gọn: Product, Price, Place và Promotion, tương ứng tiếng Việt là: sản phẩm, giá cả, phân phối và yểm trợ.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • chức năng yểm trợ của marketing
  • ,