Khái quát chung về các biện pháp khuyến khích đầu tư

Khái quát chung về các biện pháp khuyến khích đầu tư
Đánh giá bài viết

 

  1. 1.  Khái niệm.

             Khuyến khích đầu tư là công cụ, chính sách nhằm thu hút đầu tư hoặc định hướng đầu tư theo những mục tiêu nhất định. Có nhiều biện pháp khuyến khích đầu tư  như: miễn giảm thuế, trợ cấp, tín dụng, trợ cấp đầu tư…Các biện pháp này  được áp dụng phổ biến trên thế giới và được các nước áp dụng một cách linh hoạt. Với tư cách là nhà đầu tư, họ quan tâm đến những lợi ích và và ưu đãi mà họ có thể thu được từ các dự án đầu tư mà họ tham gia.
Việt Nam đã ban hành Luật khuyến khích đầu tư (áp dụng cho các nhà đầu tư trong nước) và Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài). Đó là những văn bản luật đã ghi nhận tương đối đầy đủ các biện pháp khuyến khích và bảo đảm đầu tư của nhà đầu tư Việt Nam .
 
2.  Nguyên tắc chung
            Nguyên tắc khuyến khích đầu tư là những tư tưởng chỉ đạo về việc khuyến khích các nhà đầu tư tham gia đầu tư.
            Luật đầu tư quy định các biện pháp khuyến khích đầu tư theo nguyên tắc phát huy tối đa tiềm lực của các nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài. Các biện pháp khuyến khích đầu tư được quy định theo lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn khuyến khích đầu tư. Nhà đầu tư đầu tư vào lĩnh vực và địa bàn khuyến khích đầu tư thì được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật.