Khái quát chung về mô hình tổ chức công ty trong Marketing quốc tế

Khái quát chung về mô hình tổ chức công ty trong Marketing quốc tế
Đánh giá bài viết

Theo A. Olliver và nhiều soạn giả khác, quá trình bành trướng thị trường nước ngoài thường đặt ra cho công ty nhiều vấn đề, trước hết là:

– Tính phức tạp về mặt khách quan ngày càng tăng bởi xu thế quốc tế hoá và toàn cầu hoá. Theo đó, các yếu tố môi trường nước ngoài quá nhiều, nhu cầu, thị hiếu của các thị trường nước ngoài rất đa dạng, các phân đoạn thị trường mâu thuẫn nhau giữa đồng nhất và khác biệt.

– Tính cấp thiết về mặt chủ quan của bản thân công ty là phải xây dựng được một cơ cấu tổ chức hợp lý và hiệu quả nhất. Hiệu quả trong việc áp dụng hệ thống thông tin Marketing quốc tế (IMIS), gồm thông tin bên ngoài và thông tin nội bộ (giữa công ty mẹ với các công ty chi nhánh, và thông tin phối hợp giữa các chi nhánh với nhau). Hiệu quả trong việc đưa ra các quyết định chiến lược và kế hoạch hoá ở các thị trường mục tiêu nước ngoài.

Hiệu quả trong việc kiểm tra toàn bộ hoạt động để có sự điều chỉnh cần thiết. Và hiệu quả cuối cùng là đảm bảo thành công các mục tiêu doanh số, thị phần và lợi nhuận. Đó là những yêu cầu cấp thiết đối với cơ cấu tổ chức của TNCs.

Như vậy, nói đến mô hình tổ chức công ty trong Marketing quốc tế là nói đến cơ cấu tổ chức công ty. Cơ cấu tổ chức công ty phải dựa theo những tiêu thức nào?

Theo V. Terpstra, để có được một cơ cấu tổ chức hiệu quả, cần phải phối hợp hài hoà các yếu tố cơ bản sau:

(1) Quy mô kinh doanh của TNCs,
(2) Số lượng các thị trường mục tiêu,
(3) Các cấp độ hoạt động ở từng thị trường nước ngoài,
(4) Các mục tiêu chung (goals) mà công ty cần hướng tới trong kinh doanh quốc tế,
(5) Các kinh nghiệm kinh doanh quốc tế mà công ty đã tích luỹ được,
(6) Đặc điểm của mỗi loại sản phẩm, kể cả tính phức tạp về công nghệ và các nhu cầu dịch vụ phát sinh,
(7) Tính đa dạng của gamme sản phẩm (sẽ nghiên cứu ở chương 5),
(8) Các nhiệm vụ marketing cần thực hiện.

Nhiều soạn giả Marketing quốc tế như V.H. Kirpalani, A. Olliver, V.Terpstra…khi nghiên cứu nội dung này đã nhấn mạnh tính phong phú, đa dạng về cơ cấu tổ chức của các TNCs trên thế giới. Tuy nhiên, có thể rút ra 5mô hình tiêu biểu về cơ cấu tổ chức công ty quốc tế: cơ cấu tổ chức theo phạm vi quốc tế, cơ cấu tổ chức theo sản phẩm, cơ cấu tổ chức theo chức năng và cơ cấu tổ chức theo ma trận.