Kiểm tra, giám sát, khen thưởng và xử lý kỷ luật

a. Kiểm tra, giám sát trong QLNN về Đấu thầu mua sắm công

Để công tác tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về đấu thầu MCS có hiệu quả trong thực tiễn, đòi hỏi pháp luật về ĐTMSC cần có những quy định cụ thể, những văn bản chỉ đạo riêng làm cơ sở, căn cứ pháp lý đối với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác QLNN về ĐTMSC. Xây dựng các quy định cụ thể về cách thức, phương pháp triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát, chủ thể tham gia thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nội dung tiến hành kiểm tra giám sát…quy định cách thức báo cáo, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát, cũng như việc sử dụng kết quả kiểm tra giám sát nhằm góp phần nâng cao vai trò, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực QLNN về ĐTMSC. Kiểm tra hoạt động QLNN về ĐTMSC được thực hiện theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất khi có vướng mắc, kiến nghị, đề nghị hoặc yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền của cơ quan kiểm tra đối với công tác QLNN về ĐTMSC.

Phương thức kiểm tra bao gồm kiểm tra trực tiếp, yêu cầu báo cáo. Thủ trưởng các đơn vị cơ quan sử dụng vốn ngân sách nhà nước chỉ đạo việc kiểm tra hoạt động QLNN về ĐTMSC đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình và các dự án do mình quyết định đầu tư nhằm mục đích quản lý, điều hành và chấn chỉnh hoạt động QLNN về ĐTMSC bảo đảm đạt được mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, tăng cường hiệu quả của công tác QLNN về ĐTMSC và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Kiểm tra ĐTMSC bao gồm kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất. Sau khi kết thúc kiểm tra, phải có báo cáo, kết luận kiểm tra. Cơ quan kiểm tra có trách nhiệm theo dõi việc khắc phục các tồn tại (nếu có) đã nêu trong kết luận kiểm tra. Trường hợp phát hiện có sai phạm thì cần đề xuất biện pháp xử lý hoặc chuyển cơ quan thanh tra, điều tra để xử lý theo quy định. Đặc biệt trong thời kỳ 4.0, nhà nước còn phải phát huy vai trò của giám sát độc lập của các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội như: cơ quan báo chí, các tổ chức đoàn thể, người dân, doanh nghiệp….. Kịp thời nắm bắt dư luận trong nhân dân, đơn thư tố cáo, phản ánh về tình trạng công tác QLNN về ĐTMSC qua nhiều kênh, bằng nhiều hình thức khác nhau (tin tức, bài viết, hoặc các trang mạng xã hội như Facebook, Youtube…) để kịp thời có biện pháp xử lý, giải quyết đáp ứng yêu cầu của thực tiễn quản lý.

b. Khen thưởng và xử lý vi phạm trong QLNN về Đấu thầu mua sắm công

Công tác khen thưởng và xử lý vi phạm trong lĩnh vực đấu thầu có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng trong việc khuyến khích và động viên những cá nhân, tổ chức chấp hành tốt quy định của pháp luật trong QLNN về ĐTMSC; cũng như kịp thời xử lý nghiêm có tính “răn đe” cao, đúng người, đúng tội nếu có hành vi vi phạm pháp luật trong QLNN về ĐTMSC gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Thực hiện chủ trương “khuyến khích, khen thưởng kịp thời người tốt – việc tốt và xử lý nghiêm, kịp thời người vi phạm và những hành vi vi phạm pháp luật”. Có như vậy mới xây dựng được trật tự xã hội trong lĩnh vực QLNN về ĐTMSC, củng cố niềm tin với nhân dân, khuyến khích người tốt, việc tốt trong lĩnh vực QLNN về ĐTMSC. Việc ban hành Luật nhưng không có chế tài cụ thể dễ dẫn đến tình trạng tùy tiện khi thực hiện: “thực hiện thì tốt, mà không thực hiện cũng chẳng sao”, Điều này làm giảm chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác QLNN về ĐTMSC đồng thời không đảm bảo được tính thống nhất.

Vì vậy, cơ chế thi đua, khen thưởng xử phạt cần phải ban hành văn bản riêng, có giá trị pháp lý cao quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành về khen thưởng, xử lý vi phạm pháp luật trong QLNN về ĐTMSC để các cơ quan dễ tổ chức thực hiện.