Kiểm tra, giám sát thực hiện giảm nghèo bền vững vùng miền núi trên địa bàn

Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng thực hiện vai trò của CQCT đối với GNBV.

Mục đích chung nhất của kiểm tra,  giám sát là để biết được thực trạng của  GNBV, từ đó phát hiện ưu điểm, nhận diện được những khuyết điểm và tìm cách sửa chữa những khuyết điểm đó, đồng thời cũng là quá trình giúp tìm ra những bài học   kinh nghiệm, những nguyên nhân về sự thành công và sự thất bại trong suốt quá trình thực hiện GNBV. Do đó, kiểm tra, giám sát phải đảm bảo thực hiện sâu sát, cụ thể, chính xác và hệ thống.

Về kiểm tra, kiểm sát thực hiện GNBV, CQCT chú ý kiểm tra việc thực hiện các   quy định, quy chế, định mức theo tiêu chuẩn của Nhà nước hoặc tỉnh đề ra; kiểm tra tính đúng đắn của các đối tượng thụ hưởng chính sách; kiểm tra việc thực hiện, triển khai các chương trình, cơ chế, chính sách GN của bộ máy GN ở huyện, xã; tự kiểm tra của các cơ quan cấp tỉnh trong thực hiện chính sách GN.

Để thực hiện được mục đích đó,  công tác kiểm tra,  giám sát GNBV vùng miền  núi phải thực đảm bảo các nguyên tắc sau:

Kiểm tra, giám sát các kế hoạch (định hướng), mục tiêu GNBV vùng miền núi của CQCT có phù hợp với tình hình thực tiễn của vùng miền núi hay không, để từ đó có các giải pháp cũng như cách thực thực hiện hiệu quả để khắc phục, giải quyết được các vấn đề thực tiễn đặt

Trong kinh tế thị trường, CQCT định hướng thực hiện GNBV vùng miền núi  bằng kế hoạch hoá định hướng và các công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô. Do đó, đòi hỏi phải theo dõi, kiểm tra các định hướng, để từ đó có biện pháp hoàn thiện, bổ sung kế hoạch và cũng như các công cụ điều tiết vĩ mô cho phù hợp với điều kiện thực tế vùng miền núi. Bởi vì kế hoạch (định hướng) và các chính sách có phù hợp vùng miền núi   thì mới tạo điều kiện cho vùng miền núi thực hiện được GNBV.

– Việc kiểm tra, giám sát phải giúp cho việc thực hiện các định hướng GNBV theo  đúng mục tiêu đã đặt ra. Mặt khác, nó  cũng phải giúp  cho CQCT nhận diện   được những điểm mạnh, yếu của quá trình GNBV, để từ đó đưa ra những giải pháp thiết thực, phù hợp và khả thi GNBV vùng miền núi.

Những nguyên tắc trên chỉ có thể thực hiện được khi kiểm tra, giám sát thực  hiện GNBV vùng miền núi phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

  • Việc kiểm tra, giám sát thực hiện GNBV phải được tổ chức ngay từ khi bước vào thực hiện và duy trì trong suốt quá trình thực hiện;
  • Phương pháp kiểm tra, giám sát phải được tổ chức và tiến hành khoa học.  Trong quá trình tổ chức thực hiện kiểm tra phải bám sát thực tiễn cơ sở, không chủ  quan dựa trên những báo cáo của các cấp trung gian;
  • Kiểm tra, giám sát phải đảm bảo tạo môi trường thuận lợi trong huy động các nguồn lực thực hiện GNBV vùng miền nú, tránh gây phiền hà cho các đối tượng kiểm tra, giám sát.
  • Các cơ quan chủ quản thực hiện GNBV phải kiểm tra thường xuyên. Trong suốt quá trình kiểm tra, phải thực hiện đúng chức năng và thẩm quyền của mình đã được giao, tránh kiểm tra, giám sát chồng chéo.

Sau quá trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện GNBV vùng miền núi, điều quan trọng là phải đánh giá trung thực kết quả của quá trình tổ chức thực hiện,  không giả  dối, dám nhìn thẳng vào sự thật, không dấu giếm khuyết điểm. Đồng thời cần thực    hiện khen thưởng cần thiết đối với các đối tượng thực hiện tốt, nhưng cũng có có biện pháp kỷ luật đối với những đối tượng vi phạm các quy định trong việc tổ chức thực   hiện GNBV vùng miền núi.