Kiến nghị với các Nhà tài trợ

Trên cơ sở nền tảng mối quan hệ hợp tác phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam với các nhà tài trợ song phương, đa phương và phi Chính phủ, nhóm tác giả kiến nghị Cộng đồng các nhà tài trợ nên xem xét và hoàn thiện một số điểm sau:

Thứ nhất, nâng mối quan hệ đối tác, hợp tác giữa Việt Nam và Nhà tài trợ  lên tầm cao mới, hai bên thiết lập mối quan hệ hữu nghị, sâu rộng dựa trên sự tin tưởng, tín nhiệm và cùng chia sẻ trách nhiệm, rủi ro.

Thứ hai, các Nhà tài trợ cần có chiến lược hỗ trợ dài hạn và có thể dự báo được nguồn vốn viện trợ trong từng giai đoạn để Chính phủ Việt Nam có kế hoạch chủ động phân bổ nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển kinh tế – xã hội.

Thứ ba, các Nhà tài trợ tích cực hợp tác, phối hợp với Chính phủ Việt Nam trong việc thống nhất, hài hòa về quy trình và thủ tục liên quan đến triển khai, thực hiện các chương trình, dự án ODA tại Việt Nam. Cộng đồng các nhà tài trợ cần thực hiện các chương trình viện trợ theo phương thức tạo thông suốt cho quy trình ra quyết định và hạn chế đến mức tối thiểu sự phức tạp do có quá nhiều các dự án với những khác biệt về thủ tục, quy định và điều kiện tài trợ.

Thứ tư, các Nhà tài trợ cần xem xét tăng tỷ trọng viện trợ không hoàn lại trong tổng số vốn ODA hàng năm để giúp Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai, môi trường, xóa đói giảm nghèo tại các vùng sâu, vùng xa gặp khó khăn. Tuy Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình thấp song vẫn còn thua kém nhiều mặt so với trình độ phát triển của một số nước thu nhập trung bình trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy, các nhà Tài trợ nên cân nhắc kỹ lưỡng trong việc thay đổi chính sách tài trợ đối với Việt Nam.

Thứ năm, đối với phát triển kinh tế của Việt Nam, các Nhà tài trợ ưu tiên hơn nguồn vốn ODA vào các lĩnh vực hạ tầng thiết yếu, công nghiệp cơ bản, năng lượng, giao thông vận tải và bưu chính viễn thông… tạo động lực quan trọng góp phần thúc đẩy và đảm bảo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.