Kiến nghị với nhà nước

Để nâng cao hiệu quả thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, tác giả xin kiến nghị Nhà nước một số điểm sau:

Thứ nhất, hiện nay Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi theo Quyết định số 216/QĐ-TTp ngày 23 /01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó Nhà nước cần tăng cường phát huy hơn nữa vai trò và chức năng hoạt động của Ban chỉ đạo này. Ban chỉ đạo Quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi phối hợp chặt chẽ với Nhà tài trợ, các bộ ngành liên quan trong việc xử lý, giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện các dự án ODA.

Thứ hai, các cơ quan Nhà nước và bộ ngành có liên quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải… cần phối hợp chặt chẽ và đồng bộ trong công tác thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, từ đó góp phần phát huy tối đa tác động tích cực của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam.

Thứ ba, Chính phủ Việt Nam cần nâng cao hơn nữa hiệu quả và tác động của các Hội nghị nhóm tư vấn và các Nhà tài trợ trong công tác vận động thu hút nguồn vốn ODA vào Việt Nam. Thông các Hội nghị, Chính phủ cần tăng cường trao đổi, thảo luận các ý kiến về vấn đề liên quan đến nguồn vốn ODA với các Nhà tài trợ, thể hiện sự cam kết mạnh mẽ trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các Nhà tài trợ trong công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín của Việt Nam trong quan hệ với cộng đồng nhà tài trợ quốc tế.

Thứ tư, Chính phủ thực hiện việc công bố thông tin ký kết, giải ngân, quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức nhằm nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trước người dân cũng nhưvới các Nhà tài trợ. Minh bạch hóa các thông tin về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức sẽ tạo điều kiện cho người dân có thể cùng tham gia vào công tác giám sát các chương trình, dự án ODA, các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách có thể nghiên cứu chi tiết hơn và chính xác hơn liên quan đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức.

Thứ năm, Chính phủ đảm bảo tính tự chủ, sáng tạo và chuẩn xác trong việc quyết định huy động và sử dụng nguồn vốn ODA, mạnh dạn từ chối các chương trình, dự án ODA không hiệu quả và không phù hợp trong hoàn cảnh kinh tế – xã hội của Việt Nam hiện nay. Kiên quyết thực hiện phòng, chống lãng phí tại các dự án sử dụng vốn ODA, tránh đầu tư dàn trải, phân tán không hiệu quả. Chính phủ nên ưu tiên lựa chọn các dự án ODA gắn với phát triển bền vững, các dự án có khả năng tạo nguồn thu ngoại tệ trong trung và dài hạn để tăng cường năng lực khả năng trả nợ của quốc gia.