Kinh nghiệm của các tỉnh vùng Tây Nguyên về vai trò của chính quyền cấp tỉnh về giảm nghèo bền vững vùng miền núi của một số địa phương

Tây Nguyên là vùng có đặc thù về điều kiện thiên nhiên và dân cư với địa  hình  đồi núi chủ yếu, nên tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Hiện số hộ nghèo trong vùng chỉ còn  8,5%, trong đó hộ nghèo đồng bào DTTS còn 18%. Thời gian qua, nhờ thực hiện tốt  chủ trương và các chính sách nhằm GN nên tình trạng đói nghèo ở Tây Nguyên đã có những thay đổi theo hướng tích cực, góp phần phát triển KT-XH, củng cố và  tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Năm 2015, các tỉnh Tây Nguyên đã giảm được trên  35.000 hộ nghèo (giảm gần 3%, trong   đó hộ nghèo đồng bào DTTS giảm bình quân 4,5%). Lâm Đồng là địa phương triển  khai thực hiện tốt nhất các giải pháp GN với tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2%, thấp nhất so  với các tỉnh Tây Nguyên (Hồng Anh và Minh Ngọc, 2015).

Để có được những kết quả về thực hiện chính sách GN ở Tây Nguyên trong những năm vừa qua là do chính quyền cấp tỉnh các tỉnh Tây Nguyên đã chủ động tổ chức thực hiện các chính sách giúp GN:

Thứ nhất, Đảng bộ, chính quyền cấp tỉnh các tỉnh Tây Nguyên thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đầy đủ kịp thời chính sách xóa đói giảm nghèo

Các cấp CQCT đã tập trung xây dựng kế hoạch, và chương trình thực hiện dựa trên cơ sở thực tế của địa phương, đã tập trung chỉ đạo giải quyết một cách có hiệu quả những vấn đề cấp bách nảy sinh trong suốt quá trình thực hiện các chính sách nhằm  GN, kết hợp với các giải pháp nhằm ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình dân cư, khắc phục tình trạng du canh, du cư trên địa bàn các xã vùng sâu trên cơ sở xây dựng những dự án nhằm phát triển kinh  tế và các chương  trình lồng ghép  của Chính phủ.

Các cơ quan hữu quan về thực hiện GN luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy tổng thể sức mạnh, thực hiện có hiệu quả và hiệu lực các chính sách GN đối với đồng bào ở vùng miền núi. Biện  pháp cơ bản là tăng cường sự phối kết hợp  giữa các  sở ban ngành ở các tỉnh, đặc biệt là Sở LĐ-TBXH, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Dân tộc, Ban Dân vận các tỉnh nhằm tạo nên sự đồng thuận, thực hiện tốt việc lồng ghép các chương trình xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật trên địa bàn các xã vùng sâu với các chương trình dự án GN    của Chính phủ.

Mặt khác, các cơ quan, ban ngành của tỉnh ở Tây Nguyên thường xuyên sơ kết, tổng kết việc thực hiện cac chính sách ở các vùng tộc người thiểu số để phát hiện và giải quyết kịp thời những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện XĐGN tại các cơ sở, có biện pháp kịp thời điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm cho các chính sách XĐGN được thực hiện có hiệu quả hơn (Trung tâm Thông tin tư liệu CIEM, 2014).

Thứ hai, tập trung vận động, tuyên truyền cho người nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số về chính sách xóa đói giảm nghèo của Nhà nước.

Do vậy, với chính sách này đã được đông đảo nhân dân đặc biệt là đồng bào thiểu số đồng tình hưởng ứng, tạo nên sức mạnh tổng hợp và phát huy các nguồn lực   để thực hiện chính sách có hiệu quả thiết thực hơn.

Thứ ba,  CQCT và các bên có liên quan ban hành các quy định đảm  bảo vốn  vay gắn liền với sự tư vấn,  trợ giúp cho người nghèo trong sản xuất,  tiêu thụ sản  phẩm.

Để đảm bảo nguồn vốn cho người nghèo vay, CQCT cùng với Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh Tây nguyên xác định các hộ nghèo, các hộ cận nghèo, các hộ mới thoát nghèo và các đối tượng khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận đến nguồn tín dụng của Ngân hàng. Các Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh Tây nguyên phấn đấu mức tăng trưởng dư nợ hằng năm từ 10% đến 12%. Trong thời gian qua,  Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh Tây nguyên đã tiếp tục thực hiện hoạt động tổ  tiết kiệm và vay vốn với mục tiêu hơn 70% có hoạt động hiệu quả và không có tổ hoạt động yếu kém (Hồng Anh và Minh Ngọc, 2015).

Để sử dụng vốn vay có hiệu quả, các tỉnh ở Tây nguyên đã chú trọng gắn  kết  hoạt động tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tư vấn làm ăn, hỗ trợ chọn cây trồng và đầu ra sản phẩm cho người nghèo với hoạt động giải ngân cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội.