Kinh nghiệm Quản lý nhà nước và môi trường pháp lý về Đấu thầu mua sắm công của Hàn Quốc

Kinh nghiệm của Hàn Quốc

Hàn Quốc là quốc gia có nền kinh tế phát triển cao ở khu vực Châu Á, theo xếp hạng của Ngân hàng thế giới năm 2016, Hàn Quốc là quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 4 ở khu vực Châu Á và thứ 15 trên thế giới theo GDP. Chính phủ Hàn Quốc được đánh giá cao trong công tác QLNN về Chi tiêu công và Đấu thầu mua sắm công, cụ thể như sau:

Môi trường pháp lý

Ở Hàn Quốc, Chính phủ đã quan tâm rất sớm đến việc hình thành và hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động QLNN về ĐTMSC. Luật Mua sắm Chính phủ ở Hàn Quốc được ban hành năm 1994, tiếp sau đó là Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Mua sắm Chính phủ (1994), Luật Chữ ký điện tử (1999); Luật phát triển ứng dụng mạng công nghệ thông tin truyền thông và bảo vệ thông tin (1999); Luật khung về Thương mại điện tử (1999); Luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử (2002)… Theo đó, hệ thống pháp luật về ĐTMSC được xây dựng đầy đủ, rõ ràng, từng bước hoàn thiện và có nhiều đạo luật liên quan đối với lĩnh vực ĐTMSC.

Việc tạo lập môi trường pháp lý đầy đủ, hoàn thiện, đồng bộ và có những văn bản hướng dẫn Luật rất chi tiết và cụ thể về quy trình đấu thầu, các tiêu chuẩn về kỹ thuật, tiêu chuẩn về chất lượng, giá cả của gói thầu và các điều kiện về bảo hành, bảo trì, dịch vụ hậu mãi…là cơ sở và tiền đề rất thuận lợi để công tác ĐTMSC ở Hàn Quốc đạt được nhiều kết quả quan trọng và nhiều tiến bộ tích cực được nhiều quốc gia học tập. Cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, trước khi Hàn Quốc triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng, công tác QLNN về ĐTMSC ở Hàn Quốc cũng rất trì trệ, tình trạng tham nhũng, lãng phí và gian lận trong đấu thầu xảy ra khá phổ biến, thời gian tổ chức đấu thầu kéo dài, tình trạng thiếu tính cạnh tranh và công bằng còn diễn ra khá phổ biến. Tuy nhiên chính phủ Hàn Quốc đã sớm đoán trước xu hướng phát triển của khoa học kỹ thuật, sớm có chiến lược và kế hoạch để chủ động nắm bắt thời cơ, xây dựng môi trường hành lang pháp lý đầy đủ, đồng thời trong các văn bản luật (Luật Chữ ký điện tử (1999); Luật Phát triển ứng dụng mạng công nghệ thông tin truyền thông và bảo vệ thông tin (1999); Luật Khung về Thương mại điện tử (1999)…) Chính phủ Hàn Quốc đã thể hiện quyết tâm rất cao trong việc sớm triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng để thay thế cho phương pháp đấu thầu truyền thống vốn đang lỗi thời, kém hiệu quả và lạc hậu.

Trong lĩnh vực QLNN về ĐTMSC, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã sớm xây dựng môi trường và hành lang pháp lý cho hoạt động đấu thầu mua sắm công xanh, định hướng hoạt động mua sắm Chính phủ với việc sử dụng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thân thiện môi trường và định hướng cho cộng đồng, người dân và doanh nghiệp hướng tới nền sản xuất xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Điều đó được thể hiện rất rõ tại quy định về việc áp dụng nhãn sinh thái đối với các sản phẩm năm 1992 và quy định về phát triển và hỗ trợ công nghệ môi trường năm 1994 và ban hành Luật Mua sắm xanh năm 2005.