Kinh nghiệm tại Hà Nội thu hút đầu tư lấp đầy các khu công nghiệp địa phương

Với vai trò là Thủ đô – đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, suốt 10 năm qua sau mở rộng địa giới hành chính, thành phố Hà Nội luôn quán triệt nghiêm túc và chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về đối ngoại và phát triển kinh tế đối ngoại nói chung, thu hút đầu tư nói riêng phục vụ các chương trình, kế hoạch phát triển của thành phố; góp phần đắc lực thực hiện nhất quán và thành công chính sách đối ngoại chủ động, tích cực hội nhập kinh tế và mở rộng hợp tác quốc tế của cả nước.

Những kết quả thu hút FDI có được một phần nhờ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã coi trọng và trực tiếp quan tâm chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác Hội nhập kinh tế quốc tế và cụ thể hóa trong Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại, cũng như trong Kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của thành phố.

Hà Nội là địa phương sớm nhất cả nước thành lập và duy trì liên tục hoạt động Ban Chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế thành phố Hà Nội, thống nhất các nỗ lực thu hút FDI qua các Kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế thường xuyên được hoàn chỉnh phù hợp với điều kiện mới của Hà Nội cho các giai đoạn 2009- 2012; giai đoạn 2013-2015 và giai đoạn 2017-2020.

Đặc biệt, thành phố ngày càng quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, đẩy mạnh đào tạo lao động; đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, tập trung vào các đối tác chiến lược, các địa bàn trọng điểm ở nước ngoài là các chủ đầu tư dự án thuộc các ngành công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng lớn (xếp hạng chỉ số PCI của Hà Nội hiện xếp thứ 13/63 tỉnh thành cả nước, cao nhất từ trước đến nay…).