Kinh tế giai Trung Quốc đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội (1958-1978)

Kinh tế giai Trung Quốc đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội (1958-1978)
Đánh giá bài viết

 

1        Thực hiện “Đại nhảy vọt” (1958-1960):

♦ Mục tiêu “trong vòng 3 năm, 5 năm, hay 7 năm phải biến Trung Quốc thành một cường quốc công nghiệp” của Mao Trạch Đông được nêu rõ và  phong trào “Ba ngọn cờ hồng” là đường lối chung, đại nhảy vọt và công xã nhân dân.

♦ Nông nghiệp : Năm 1958 nổ ra phong trào xây dựng “công xã nhân dân” và đến 10/1958 Trung Quốc đã xây dựng được 26578 công xã nhân dân. Tuy nhiên đây là hình thức nóng vội, duy ý chí và bất chấp tình trạng lạc hậu của nền nông nghiệp.

♦ Công nghiệp : phong trào “toàn dân làm gang thép”, “toàn dân làm công nghiệp” đã bùng lên nhanh chóng. Nhưng vì chưa có kế hoạch nhất định, sai lầm trong phương pháp nên phong trào đã thất bại.

♦ Kết quả : kinh tế Trung Quốc rơi vào cảnh trầm trọng nạn đói hoành hành, tiêu tốn cả sức người lẫn của cải của nên kinh tế.

2       Chính sách điều chỉnh kinh tế (1961-1965)

♦ Đứng trước khó khăn trên, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 9 đề ra biện pháp với phương châm “điều chỉnh, củng cố, bổ sung, nâng cao”. Các biện pháp khắc phục đã được đưa ra như :giảm bớt hạng mục xây dựng, tập trung sản xuất tiêu dùng và nông nghiệp, chỉnh đốn lại công xã nông thôn, tạo điều kiện phát triển kinh tế phụ gia đình… Trong quản lí kinh tế các đòn bẫy kinh tế được đưa ra và áp dụng kịp thời.

♦ Kết quả : Nền kinh tế được phục hồi và phát triển. Năm 1965, giá trị tổng sản phẩm công nông nghiệp đã đạt 223,5 tỷ NDT tăng 59,9% so với năm 1957. Thu nhập quốc dân tăng, cụ thể : Năm 1952 : 100 ,  năm 1957 : 153, năm 1963 : 144,9 và năm 1965 : 197,5.

3       Giai đoạn thực hiện “Đại cách mạng văn hóa vô sản” (1966-1976)

♦ Nền kinh tế quản lí theo mệnh lệnh một cách nghiêm ngặt, các biện pháp sai lầm của giai đoạn “đại nhảy vọt” lại được thực hiện và còn thực hiện một cách mạnh mẽ hơn. Cụ thể : xem nhẹ đầu tư cho nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, chỉ đặt năng về phát triển công nghiệp nặng và quân sự dẫn đến mất cân đối. Trong nông nghiệp, công xã nhân dân lại đẩy mạnh xã hội hóa tư liệu sản xuất, sức lao động phụ gia đình lại vị xóa bỏ.

♦ Kết quả : Kinh tế bị tê liệt, chỉ tiêu kinh tế giảm sút toàn diện.Nhân dân rơi vào cảnh đói ngheo. Bội chi ngân sách lên tới 3 tỷ NDT, thu nhập quốc dân giảm 2,7%.

4       Kinh tế Trung Quốc trong những năm 1976-1978

♦ Chủ tịch Mao Trach Đông từ trần, Hoa Quốc phong lên thay, những sai lầm của cuộc cách mạng văn hóa vô sản đã bị phê phán, lên án. Tuy nhiên mô hình kinh tế vẫn chưa thay đổi nhiều mà vẫn theo mô hình của Mao Trạch Đông nên tình trạng mất cân đối nền kinh tế vẫn trói buộc kinh tế Trung Quốc ở mức trầm trọng. Đời sống nhân dân có phần được cải thiện nhưng vấn đề cấp bách đặt ra lúc bấy giờ là phải cải cách một cách triệt để để đưa nền kinh tế thoát khỏi sự trì trệ.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • 3 ngọn cờ hồng
  • ba ngọn cờ hồng của trung quốc
  • kinh tế trung quốc 1957
  • đườmg lối chính sách đại nhảy vokt
  • ,