Kinh tế Trung Quốc thời kỳ trước cải cách ( 10/1949 – 11/1978):

1        Giai đoạn khôi phục kinh tế (1949-1952):

♦ Nông nghiệp : 6/1950 đến 1953 công cuộc cải cách ruộng đất đã được tiến hành trên qui mô lớn mang lại kết quả là có 46 triệu ha ruộng đất và tư liệu sản xuất được chia cho khoảng 300 triệu dân. Nông dân Trung Quốc thoát khỏi sự bóc lột địa tô, quan hệ sản xuất phong kiến bị thủ tiêu, lực lượng sản xuất trong nông thôn được giải phóng. Hợp tác xã nồng nghiệp được xây dựng, hệ thống thủy lợi, kỹ thuật nông nghiệp được phổ biến.

♦ Công thương nghiệp và lĩnh vực khác : quốc hữu hóa xí nghiệp tư bản, biến 2858 doanh nghiệp của tư bản độc quyền thành doanh nghiệp nhà nước. Tính đến 1952 đã có 9500 xí nghiệp quốc doanh. Giá cả thị trường đi vào ổn định hơn, giao thông vận tải được khôi phục.

 

2       Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1953-1957):

♦ Trọng tâm của giai đoạn này là cải tạo xã hội chủ nghĩa và bước đầu công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, được thực hiện trên ba phương diện là công thương nghiệp tư bản tư doanh, cải tạo đối với thủ công nghiệp và cải tạo nông nghiệp.

Kết quả: Kế hoạch được đánh giá là thành công tuy nhiên trong giai đoạn này nền kinh tế Trung Quốc cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém của mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung, tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa không tuân theo quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Đường lối công nghiệp hóa với chủ trương đặt trọng tâm phát triển công nghiệp nặng cũng phản ánh sự rập khuôn, sao chép của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.