Kỳ phiếu quốc tế là gì?

Kỳ phiếu quốc tế là gì?
Đánh giá bài viết

Kỳ phiếu quốc tế là một phương tiện:

(a)    Chứa đựng nội dung của nó, những từ “kỳ phiếu quốc tế”.

(b)   Chứa đựng một cam kết vô điều kiện, theo đó người lập kỳ phiếu tién hành thanh toán một số tiền nhất đinh cho người hưởng lợi hoặc theo lệnh của người này;

(c)   Được thanh toán theo yêu cầu hoặc vào một htời điểm nhất định;

(d)   Được đề tháng năm;

(e)    Chỉ cho thấy rằng ít nhất hai của những địa điểm sau đây ở trong những nước khác nhau:

(i)      Địa điểm kỳ phiếu được lập;

(ii)      Địa điểm ghi bên cạnh chữ ký của người lập phiếu;

(iii)     Địa điểm ghi bên cạnh tên của người hưởng lợi;

(iv)      Địa điểm thanh toán.

(f)    Được người lập phiếu ký tên.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • kỳ phiếu là gì
  • ,