Lãi đơn là gì?

Lãi chính là số tiền thu được (đối với người cho vay) hoặc chi ra (đối với người đi vay) do việc sử dụng vốn vay. Lãi đơn là số tiền lãi chỉ được tính trên số tiền gốc mà không tính trên số tiền lãi do số tiền gốc sinh ra. Công thức tính lãi đơn như sau:

SI = P0 x i x n

Trong đó SI là lãi đơn, P0 là số tiền gốc, i là lãi suất một kỳ hạn, n là số kỳ hạn tính lãi.

Số tiền có được sau n kỳ hạn gửi là

Pn = P0 + P0 x i x n = P0(1+ i x n)      

Ví dụ: một người gửi 10 triệu đồng vào tài khoản định kỳ tính lãi đơn với lãi suất 8%/năm. Sau 10 năm số tiền gốc và lãi người đó thu được là 10+ 10x 0,08 x10= 18 triệu đồng.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • lãi đơn là gì
  • the nao là lãi đơn viết công thức cho vd
  • tinh lai don
  • ,