Làm sao xây dựng chiến lược cải tiến?

Làm sao xây dựng chiến lược cải tiến?
Đánh giá bài viết

Thông thường nhiều công ty bắt đầu nỗ lực cải tiến của mình bằng cách tập hợp một nhóm người lại và nói với họ là “ đã đến lúc phải cải tiến”. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nỗ lực nào như thế mà thành công tốt đẹp hay mang lại hiệu quả.

Thay vì làm như thế chúng ta nên bắt đầu nỗ lực cải tiến của công ty bằng cách tạo ra một chiến lược cải tiến và liệt kê chi tiết các mục tiêu, chiến thuật.

Có mục tiêu rõ ràng sẽ giúp nhà cải tiến biết được mình đang nhắm đến điều gì. Suy nghĩ đến thành công dài hạn trong tương lai chẳng hạn là 5 năm rất cũng rất có ích. Bạn có đang tìm kiếm cơ hội và cách để công ty mình phát triển gắp đôi không? Ban muốn làm cho công ty đứng vững không? Xây dựng mục tiêu trong vài năm tới giúp bạn loại bỏ những cuộc thảo luận tốn kém.

Tiếp theo là nghĩ đến nguồn lực phát triển. Bạn muốn công việc kinh doanh của mình mang lại lợi ích bao nhiêu? trong vài ngành công nghiệp, có thể những lợi ích 5 năm mà việc kinh doanh của bạn mang lại thấp hơn hiện tại, nhưng điều đó là bình thường.

Kế tiếp là nghĩ đến những yếu tố đã có trong quá trình phát triển của bạn. Bạn muốn những yếu tố đó đóng góp gì cho tương lai? Một lưu ý ở đây: bạn nên xem xét nguy cơ có thể có trong quá trình phát triển. Nếu bạn cứ cho là tất cả các dự án của mình đều thành công thì đang lạc quan ột cách mù quáng.

Xem xét lỗ trống tồn tại ở giữa nơi mà dự án của bạn đề xuất và nơi bạn muốn đi. Lỗ trống này.

Một cách để làm cho sự chon lực có tính chiến lược trở nên hữu hình là tham khảo sơ đồ dưới đâu (mục tiêu và ranh giới của sự cải tiến)

Sơ đồ này bao gồm nhiều yếu tố như doanh hu, kênh, mô hình kinh doanh, nhãn hiệu. Điều chỉnh vector co phù hợp với hoàn cảnh của bạn.x

Hình thức hóa các mục tiêu và chiến thuật là bàn đạp cho nỗ lực cải tiếng của bạn

Harvardbusinessonline