Lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn

Lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn
Đánh giá bài viết

Đối với những khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, trong điều kiện thị trường chứng khoán phát triển mạnh thì chứng khoán có thể dễ dàng chuyển thành tiền mà không có rủi ro hoặc rủi ro rất ít. Tuy nhiên, giá cả trên thị trường chứng khoán thường xuyên biến động. Nếu trong tình huống mà đơn vị đang nắm giữ những chứng khoán liên tục bị rớt giá trên thị trường, khi đó kế toán cần phải tính toán và lập dự phòng đầu tư chứng khoán ngắn hạn với mức lập dự phòng bằng chênh lệch giá giữa giá gốc của chứng khoán ghi nhận trên sổ sách kế toán và giá thực tế trên thị trường vào thời điểm lập dự phòng nhân lên với số lượng từng loại chứng khoán mà đơn vị đang nắm giữ.

Một điều cần lưu ý là chỉ được lập các khoản dự phòng nêu trên, nếu kế toán có những bằng chứng chắc chắn về sự giảm giá hoặc khả năng khách hàng không trả được nợ. Trong tình huống xu hướng giá tăng lên thì không được lập dự phòng.