Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Đánh giá bài viết

Để có thể có thông tin về giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho, kế toán được phép lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong tình huống giá trên thị trường của hàng tồn kho mà đơn vị đang nắm giữ có xu hướng giảm thấp hơn với giá gốc mua vào được ghi nhận trên sổ sách kế toán. Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phù hợp với nguyên tắc thận trọng của kế toán. Nguyên tắc này đòi hỏi kế toán không được phản ánh giá trị tài sản trên sổ kế toán lớn hơn giá trị có thể thực hiện ước tính của tài sản đó.

Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho thực chất là việc tính trước tổn thất có thể xảy ra do hàng tồn kho bị giảm giá trên thị trường, điều này gây bất lợi cho đơn vị. Với bản chất như vậy, khi lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho kế toán tính trước vào chi phí sản xuất kinh doanh phần chênh lệch giá trị giữa giá trên sổ kế toán và giá thị trường vào thời điểm cuối kỳ.

Mức được lập dự phòng tính trước vào chi phí sản xuất kinh doanh được tính theo công thức sau:

 Mức lập dự phòng =  Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho – Giá trị thực hiện ước tính