Lấy ý kiến phản hồi từ doanh nghiệp sản xuất xi măng

Việc hoàn thiện bộ tiêu chí TTX thông qua đánh giá thực tế tại các doanh nghiệp SXXM là điều cần thiết. Những chỉ số được các đơn vị đánh giá là phù hợp và cần thiết sẽ được giữ lại. Việc hoàn thiện bộ tiêu chí đã được thực hiện qua các bước như Hình 4.9:

  • Thiết kế phiếu khảo sát bộ tiêu chí, phiếu phỏng vấn sâu tại các doanh nghiệp
  • Thực hiện khảo sát, phỏng vấn sâu
  • Xử lý dữ liệu thống kê nhằm tiến hành loại bỏ hoặc bổ sung chỉ số
  • Trình bày kết quả thống kê
  • Quyết định loại bỏ chỉ số, bổ sung chỉ số