Lệnh giới hạn (limit order) là gì?

Lệnh giới hạn (limit order)là loại lệnh giao dịch trong đó người đặt  lệnh đưa ra mức giá mua hay bán có thể chấp nhận được. Lệnh giới hạn mua  chỉ ra mức giá cao nhất mà người mua chấp nhận thực hiện giao dịch; lệnh  giới hạn bán chỉ ra mức giá bán thấp nhất mà người chấp nhận giao dịch.

Một lệnh giới hạn thông thường không thể thực hiện ngay, do đó nhà  đầu tưphải xác định thời gian cho phép đến khi có lệnh huỷ bỏ. Trong  khoảng thời gian lệnh giới hạn chưa được thực hiện, khách hàng có thể thay  đổi mức giá giới hạn. Khi hết thời gian đã định, lệnh chưa được thực hiện  hoặc thực hiện chưa đủ mặc nhiên sẽ hết giá trị.

Khi ra lệnh giới hạn, nhà đầu tư cần phải có sự hiểu biết, nhận định  chính xác, vì vậy thường các lệnh giới hạn được chuyển cho các chuyên gia  hơn là cho các nhà môi giới hoa hồng.  Lệnh giới hạn có những ưu điểm và nhược điểm. Về ưu điểm, lệnh giới  hạn giúp cho nhà đầu tư dự tính được mức lời hoặc lỗ khi giao dịch được  thực hiện. Tuy nhiên, lệnh giới hạn có nhược điểm là nhà đầu tư khi ra lệnh  giới hạn có thể phải nhận rủi ro do mất cơ hội đầu tư, đặc biệt là trong  trường hợp giá thị trường bỏ xa mức giá giới hạn (ngoài tầm kiểm soát của  khách hàng). Trong một số trường hợp, lệnh giới hạn có thể không được thực  hiện ngay cả khi giá giới hạn được đáp ứng vì không đáp ứng được các  nguyên tắc ưu tiên trong khớp lệnh.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • lệnh giới hạn là gì
  • lenh gioi han limit la
  • lênh limit
  • ưu điểm của lệnh giới hạn
  • ,