Lịch sử ra đời và vai trò kinh tế của Nhà nước

Từ khi ra đời đến nay, Nhà nước luôn là trung tâm của những cuộc đấu tranh chính trị. Các thế lực đảng phái bao giờ cũng đặt mục tiêu cao nhất của mình là giành lấy chính quyền Nhà nước. Có nhiều quan điểm quan niệm khái quát về nguồn gốc và vai trò của Nhà nước nhưng đa số họ đều đưa trên các nền tảng là thần tính. ý đồ chính trị của giai cấp bóc lột, đảng phái …nên chưa nêu ra được đúng và chính xác nguồn gốc cũng như vai trò của Nhà nước.

1.Lịch sử ra đời của Nhà nước:

Theo chủ nghĩa Mac- Lenin thì Nhà nước ra đồi từ nguyên nhân kinh tế, nó là sản phẩm của mâu thuẫn giai cấp không thể điều hoà trong xã hội có đối kháng giai cấp. Lenin cho rằng Nhà nuớc là một bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này với giai cấp khác. Nhà nước là công cụ bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị mà trước hết là quyền lợi kinh tế.

Bất cứ tính chất và đặc trưng nào của một nhà mới đều phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị. Nhà nuớc là sản phẩm của giai cấp thông trị về kinh tế và muốn hợp phát hoá sự thống trị đó. Nhưng không phải Nhà nứoc phụ thuộc vào ý trí chủ quan của giai cấp thống trị mà phải phụ thuộc vào tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. Lịch sử đã chứng minh, do sự phát triển của lực lượng sản xuất, loài người đã4 lần thay đổi quan hệ sản xuất gắn liền với bốncuộc cách mạng xã hội dẫn đến sự ra đơìư nối tiếp nhầu của các hình thái kinh tế – xã hội. Cùng với sự phát triển của lịch sử với 5 hình thái kinh tế – xã hội. Công xã nguyên thuỷ, chiếm hưũ nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa là 4 kiểu Nhà nuớc khác nhau. Nhà nuớc chủ nô là hình thái kinh tế- xã hội chiếm hữu nô lệ. Đây là kiểu nhà nước dần lên cao trong lịch sử.
“ Nhà nước phong kiến gắn liền với hình thái kinh tế – xã hội phong kiến”

+ Nhà nước tư sản gắn liền với hình thái kinh tế- xã hội tư bản chủ nghĩa. Mac đã nhấn mạnh rằng đẩy nhanh sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất , giai cấp tư sản được tạo ra cho nhân loại một lực lượng mới của các vật chất bằng tất cả các xã hội trước cộng lại.
+ Nhà nứoc XHCN gắn liền với hình thái kinh tế XHCN. Nhà nuớc XHCN có bản chất hoàn toàn với kiểu nhà nuớc bóc lột kể trên . Nó tồn tại trên cơ sở nguyên tắc công hữu những tư liệu sản xuất chủ yếu và lao động tự nguyện . Đó là sản phẩm của nhân dân lao động, nhằm thực hiện sứ mệnh lịch sử là xây dựng một xã hội không còn áp bức, không còn giai cấp.