Lịch sử xây dựng các chuẩn mực kế toán?

Lịch sử xây dựng các chuẩn mực kế toán?
Đánh giá bài viết

Hỏi : Chuẩn mực quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Vậy quá trình xây dựng chuẩn mực diễn ra như thế nào?

Đáp: Chuẩn mực kế toán được xây dựng để thống nhất hóa hệ thống hướng dẫn ghi nhận các yếu tố tài chính của doanh nghiệp vào một khuôn khổ nhất định. Nó gắn liền với từng sự phát triển thực tế của kinh tế và đã trải qua nhiều đợi ban hành và bổ sung cũng như tối giản các nội dung
Hiện nay, tính đến năm 2013, hệ thống kế toán việt nam đang tuân thủ theo 26 chuẩn mực và có lộ trình phát triển như sau:

Đợt 1
1- Chuẩn mực số 02 – Hàng tồn kho
2- Chuẩn mực số 03 – Tài sản cố định hữu hình
3- Chuẩn mực số 04 – Tài sản cố định vô hình
4- Chuẩn mực số 14 – Doanh thu và thu nhập khác
Đợt 2
5- Chuẩn mực số 01 – Chuẩn mực chung;
6- Chuẩn mực số 06 – Thuê tài sản;
7- Chuẩn mực số 10 – ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái;
8- Chuẩn mực số 15 – Hợp đồng xây dựng;
9- Chuẩn mực số 16 – Chi phí đi vay;
10- Chuẩn mực số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Đợt 3
11- Chuẩn mực số 05 – Bất động sản đầu tư;
12- Chuẩn mực số 07 – Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết;
13- Chuẩn mực số 08 – Thông tin t.chính về những khoản vốn góp LD
14- Chuẩn mực số 21 – Trình bày báo cáo tài chính;
15- Chuẩn mực số 25 – BCTC hợp nhất và k.toán khoản ĐT vào cty con;
16- Chuẩn mực số 26 – Thông tin về các bên liên quan.
Đợt 4
17- Chuẩn mực số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp;
18- Chuẩn mực số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự;
19- Chuẩn mực số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;
20- Chuẩn mực số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ;
21- Chuẩn mực số 28 – Báo cáo bộ phận;
22- Chuẩn mực số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót.
Đợt 5
23- Chuẩn mực số 11 – Hợp nhất kinh doanh;
24- Chuẩn mực số 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng;
25- Chuẩn mực số 19 – Hợp đồng bảo hiểm;
26- Chuẩn mực số 30 – Lãi trên cổ phiếu.