Lợi ích của phân tích công việc

Lợi ích của phân tích công việc
Đánh giá bài viết

Có thể nói rằng các thông tin từ bản phân tích công việc được sử dụng để:

– Định hướng cho quá trình tuyển dụng và hoàn thiện việc bố trí nhân viên.

– Lên kế hoạch bổ nhiệm và thuyên chuyển công tác cho nhân viên.

– Xây dựng hệ thống đánh giá công việc, xếp hạng công việc và hệ thống tiền lương.

– Hoàn thiện các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ sức khỏe và khả năng làm việc lâu dài cho nhân viên.

– Xác định nhu cầu đào tạo nhân viên và lập kế hoạch cho các chương trình đào tạo

Phân tích công việc được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

  1. Khi tổ chức được thành lập.
  2. Khi có công việc mới.
  3. Khi công việc thay đổi do kết quả của áp dụng KH – KT mới.